User Tools

Site Tools


06059-thanh-phong-thanh-ch-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06059-thanh-phong-thanh-ch-ng-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thanh Phong</​b>​ là một xã của huyện Thanh Chương, phía đông và bắc giáp huyện Đô Lương, nam giáp xã Thanh Tường, phía tây giáp xã Thanh Hưng và Thanh Tường.
 +</​p><​p>​Năm 1985, Thanh Phong tách thành 2 hợp tác xã là Thanh Phong I và Thanh Phong II.
 +</p>
 +<​p>​Xã Thanh Phong giáp với Huyện Đô Lương, Thị Trấn Dùng thuộc Tỉnh Nghê An. Là một nơi có nền văn hóa lịch sử lâu đời, nơi đây cũng có các di tích lịch sử nổi tiếng như Cây Sui, các nhà thờ. là một nơi có địa hình phức tạp, khí hậu thất thường, bão lũ xảy ra thường xuyên nên người dân nơi đây phải chịu nhiều hậu quả trong mùa màng, tài sản. Là khu vực trung tâm huyên thanh Chương, ở đây là nơi có vị trí chiên lược quan trọng, thuận lợi, có khả năng phát triển mạnh mẽ về sau (do PGS-TS Nguyễn Trọng Bằng cung cấp)
 +</​p><​p>​Thanh Phong có 4 làng chính:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Phong Hòa</​li>​
 +<​li>​Phong Diên</​li>​
 +<​li>​Phong Phú</​li>​
 +<​li>​Phong Bang</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1299
 +Cached time: 20181017065136
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.131 seconds
 +Preprocessor visited node count: 278/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19635/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.08 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​93.183 ​     1 -total
 + ​62.27% ​  ​58.029 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​38.09% ​  ​35.491 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​19.46% ​  ​18.132 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Thanh_Ch&#​432;&#​417;​ng
 + ​17.24% ​  ​16.061 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​15.30% ​  ​14.260 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​R&#​7845;​t_s&#​417;​_khai
 + ​11.54% ​  ​10.755 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.45%    4.149      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.64%    2.458      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.76%    1.644     39 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​785691-0!canonical and timestamp 20181017065136 and revision id 43005658
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06059-thanh-phong-thanh-ch-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)