User Tools

Site Tools


06064-chihuahua-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06064-chihuahua-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Chihuahua</​span><​br/><​span class="​nickname"><​small>​Estado Libre y Soberano de Chihuahua</​small></​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Bang  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Hình nền trời của Chihuahua"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Museocasachihuahua1.jpg/​250px-Museocasachihuahua1.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Museocasachihuahua1.jpg/​375px-Museocasachihuahua1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Museocasachihuahua1.jpg/​500px-Museocasachihuahua1.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Chihuahua"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Chihuahua.svg/​160px-Flag_of_Chihuahua.svg.png"​ width="​160"​ height="​91"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Chihuahua.svg/​240px-Flag_of_Chihuahua.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Chihuahua.svg/​320px-Flag_of_Chihuahua.svg.png 2x" data-file-width="​350"​ data-file-height="​200"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Ấn chương chính thức của Chihuahua"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Coat_of_arms_of_Chihuahua.svg/​80px-Coat_of_arms_of_Chihuahua.svg.png"​ width="​80"​ height="​92"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Coat_of_arms_of_Chihuahua.svg/​120px-Coat_of_arms_of_Chihuahua.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Coat_of_arms_of_Chihuahua.svg/​160px-Coat_of_arms_of_Chihuahua.svg.png 2x" data-file-width="​350"​ data-file-height="​402"/><​br/><​small><​b>​Ấn chương</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Tên hiệu:​ <​span class="​nickname"><​i>​El Estado Grande</​i>​ <​small>​(<​i>​The Big State</​i>​)</​small></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Khẩu hiệu:​ <​i>​Valentía,​ Lealtad, Hospitalidad</​i><​small><​i>​(Dũng cảm, Trung thành, Hiếu khách)</​i></​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Hiệu ca:​ Himno del Estado de Chihuahua</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Bang Chihuahua trong Mexico"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Chihuahua_en_M%C3%A9xico.svg/​250px-Chihuahua_en_M%C3%A9xico.svg.png"​ width="​250"​ height="​168"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Chihuahua_en_M%C3%A9xico.svg/​375px-Chihuahua_en_M%C3%A9xico.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Chihuahua_en_M%C3%A9xico.svg/​500px-Chihuahua_en_M%C3%A9xico.svg.png 2x" data-file-width="​974"​ data-file-height="​653"/><​br/><​small>​Bang Chihuahua trong Mexico</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Chihuahua trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​33.992%;​left:​20.433%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Chihuahua"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Chihuahua"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Chihuahua</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​text-align:​ center; font-size: smaller; font-weight:​ bold; padding-bottom:​ 0.7em;">​Tọa độ:​ <span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​28°48′51″B</​span>​ <span class="​longitude">​106°26′22″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​28,​81417°B 106,​43944°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​28.81417;​ -106.43944</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​28°48′51″B</​span>​ <span class="​longitude">​106°26′22″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​28,​81417°B 106,​43944°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​28.81417;​ -106.43944</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span>​ </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +México</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Chihuahua</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Thành phố lớn nhất</​th><​td>​
 +Ciudad Juárez</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Khu tự quản</​th><​td>​
 +67</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Gia nhập</​th><​td>​
 +6 tháng 7 năm 1824<sup id="​cite_ref-diputaciones_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Thứ tự</​th><​td>​
 +Thứ 18</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Chihuahua <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thống đốc</​th><​td>​
 +César Duarte Jáquez <img alt="​PRI"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​PRI_logo_%28Mexico%29.svg/​23px-PRI_logo_%28Mexico%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​23"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​PRI_logo_%28Mexico%29.svg/​35px-PRI_logo_%28Mexico%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​PRI_logo_%28Mexico%29.svg/​46px-PRI_logo_%28Mexico%29.svg.png 2x" data-file-width="​469"​ data-file-height="​470"/></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Senators<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​th><​td>​
 +José Antonio Badía <img alt="​PAN"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​PAN_logo_%28Mexico%29.svg/​23px-PAN_logo_%28Mexico%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​23"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​PAN_logo_%28Mexico%29.svg/​35px-PAN_logo_%28Mexico%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​PAN_logo_%28Mexico%29.svg/​46px-PAN_logo_%28Mexico%29.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/><​br/>​Ramón Galindo <img alt="​PAN"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​PAN_logo_%28Mexico%29.svg/​23px-PAN_logo_%28Mexico%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​23"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​PAN_logo_%28Mexico%29.svg/​35px-PAN_logo_%28Mexico%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​PAN_logo_%28Mexico%29.svg/​46px-PAN_logo_%28Mexico%29.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/><​br/>​Fernando Baeza <img alt="​PRI"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​PRI_logo_%28Mexico%29.svg/​23px-PRI_logo_%28Mexico%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​23"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​PRI_logo_%28Mexico%29.svg/​35px-PRI_logo_%28Mexico%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​PRI_logo_%28Mexico%29.svg/​46px-PRI_logo_%28Mexico%29.svg.png 2x" data-file-width="​469"​ data-file-height="​470"/></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Hạ nghị sĩ<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​th><​td>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"><​sup id="​cite_ref-area_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +247.455 km<​sup>​2</​sup>​ (95,​543 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ </​th><​td>​
 +<​small>​Thứ 1</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Độ cao cực đại<​span style="​font-weight:​normal"><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​span></​th><​td>​
 +3.300 m (10,​800 ft)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2010)<​sup id="​cite_ref-inegi_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +3.406.465</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thứ hạng</​th><​td>​
 +thứ 11</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +1.4<span style="​margin:​ 0 0,15em 0 0,​25em;">​×</​span>​10<​sup>​−5</​sup>/​km<​sup>​2</​sup>​ (3.6<​span style="​margin:​ 0 0,15em 0 0,​25em;">​×</​span>​10<​sup>​−5</​sup>/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thứ hạng mật độ</​th><​td>​
 +thứ 29</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Tên cư dân</​th><​td>​
 +Chihuahuense</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +MST, UTC-7</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +MDT (UTC)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​31,​ 33</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã ISO 3166</​th><​td class="​nickname">​
 +MX-CHH</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​HDI</​th><​td>​
 +<span title="​tăng"><​img alt="​tăng"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​11px-Increase2.svg.png"​ width="​11"​ height="​11"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​17px-Increase2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​22px-Increase2.svg.png 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​300"/></​span>​ 0.857 <span style="​color:#​090;">​high</​span>​ <​small>​Ranked 6th</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​GDP</​th><​td>​
 +US$ 20,​287,​214.21 mil<sup class="​reference"​ id="​ref_engfactobox">​[a]</​sup></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +<span class="​url">​Official Web Site</​span></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left;​ font-size:​smaller">​
 +<span class="​citation wikicite"​ id="​endnote_engoffbox"><​b>​^</​b></​span>​ a. GDP của bang là 259.676.342 triệu peso Mexico năm 2009,<​sup id="​cite_ref-inegi_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ tương đương với 20.287.214,​21triệu đô la Mỹ, tỷ giá USD/peso là 12,8 (giá trị ngày 3 tháng 6 năm 2010).<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Chihuahua</​b>​ (phát âm tiếng Tây Ban Nha: [tʃiˈwawa])) là một trong 31 bang, cùng với Quận liên bang, là 32 thực thể Liên bang của México. Thủ phủ là thành phố Chihuahua.
 +</​p><​p>​Bang này nằm ở Tây Bắc Mexico. Bang được bao bọc bởi các bang Sonora về phía tây, Sinaloa về phía tây nam, Durango về phía nam, và Coahuila về phía đông. Về phía bắc và đông bắc, bang này có một đường biên giới dài giữa Mỹ và Mexico, tiếp giáp với tiểu bang Hoa Kỳ New Mexico và Texas.
 +</​p><​p>​Chihuahua là bang lớn nhất ở Mexico theo diện tích, với diện tích đất liền là 247.455 km vuông (95,542.9 sq mi),<sup id="​cite_ref-area_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ diện tích bang này lơn hơn một chút so với Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Đó là lý do đó được biết dưới biệt danh <i>El Grande Estado</​i>​ ("​Đại Bang"​).
 +</p>
  
 +<​center><​ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​S2020029.JPG/​120px-S2020029.JPG"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​S2020029.JPG/​180px-S2020029.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​S2020029.JPG/​240px-S2020029.JPG 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Nhà thờ lớn của Chihuahua, Chih.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​ChihuahuaZocalo.jpg/​120px-ChihuahuaZocalo.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​ChihuahuaZocalo.jpg/​180px-ChihuahuaZocalo.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​ChihuahuaZocalo.jpg/​240px-ChihuahuaZocalo.jpg 2x" data-file-width="​480"​ data-file-height="​360"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Plaza de Armas của Chihuahua, Chih.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Miviajeachihuahua.JPG/​120px-Miviajeachihuahua.JPG"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Miviajeachihuahua.JPG/​180px-Miviajeachihuahua.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Miviajeachihuahua.JPG/​240px-Miviajeachihuahua.JPG 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Chihuahua sau trận mưa tuyết.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</​ul></​center>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181013132615
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.504 seconds
 +Real time usage: 0.661 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3883/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 88990/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11755/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 9201/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.182/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.06 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 572.362 ​     1 -total
 + ​78.97% ​ 451.975 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​63.21% ​ 361.770 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​13.03% ​  ​74.558 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.76%   ​38.665 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  5.07%   ​29.046 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  4.82%   ​27.574 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  4.59%   ​26.263 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  4.12%   ​23.558 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  3.71%   ​21.253 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​783609-0!canonical and timestamp 20181013132614 and revision id 41228404
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06064-chihuahua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)