User Tools

Site Tools


06072-hermann-amandus-schwarz-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06072-hermann-amandus-schwarz-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​Karl_Hermann_Amandus_Schwarz.jpg/​220px-Karl_Hermann_Amandus_Schwarz.jpg"​ width="​220"​ height="​285"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​e/​ea/​Karl_Hermann_Amandus_Schwarz.jpg 1.5x" data-file-width="​309"​ data-file-height="​400"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Karl Hermann Amandus Schwarz</​b>​ (25/1/1843 - 30/11/1921) là một nhà toán học người Đức, nổi tiếng với công trình về giải tích phức. Ông sinh ra ở Hermsdorf, Silesia (nay Jerzmanowa, Ba Lan) và qua đời tại Berlin. Ông đã kết hôn với Marie Kummer, một con gái của nhà toán học Ernst Eduard Kummer và vợ Ottilie, ông nhũ Mendelssohn (con gái của Nathan Mendelssohns và cháu gái của Moses Mendelssohn). Họ có sáu người con. Schwarz ban đầu nghiên cứu hóa học ở Berlin, nhưng Kummer và Weierstrass thuyết phục ông chuyển sang toán học. Giữa năm 1867 và năm 1869 ông làm việc tại Halle, sau đó tại Zürich. Từ 1875 ông làm việc tại Đại học Göttingen, giao dịch với các đối tượng của lý thuyết chức năng, hình học vi phân và các phép tính của các biến thể. Tác phẩm của ông bao gồm <​i>​Bestimmung Minimalfläche speziellen einer</​i>,​ được trao vương miện bởi Học viện Berlin vào năm 1867 và được in vào năm 1871, và Gesammelte Mathematische Abhandlungen (1890). Năm 1892 ông trở thành một thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Berlin và là giáo sư tại Đại học Berlin, nơi sinh viên của ông bao gồm Lipot Fejer, Paul Koebe và Ernst Zermelo. Ông qua đời tại Berlin.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181011090405
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.064 seconds
 +Preprocessor visited node count: 194/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4737/​2097152 bytes
 +Template argument size: 271/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​43.355 ​     1 -total
 + ​79.63% ​  ​34.523 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​agrave;​_to&​aacute;​n_h&#​7885;​c
 + ​74.86% ​  ​32.455 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​62.96% ​  ​27.295 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​13.72% ​   5.947      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  5.93%    2.572      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​785502-0!canonical and timestamp 20181011090405 and revision id 20823980
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06072-hermann-amandus-schwarz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)