User Tools

Site Tools


06078-national-geographic-k-nh-truy-n-h-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06078-national-geographic-k-nh-truy-n-h-nh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​National Geographic</​b>​ (tên cũ <​b>​Nat Geo Channel</​b>​) (hay đôi khi viết tắt là <​b>​Nat Geo</​b>​) là một hệ thống truyền hình phim tài liệu được Hội địa lý Quốc gia Hoa Kỳ sản xuất. Kênh này có một số đặc điểm về chương trình giống như các kênh Discovery Channel như về các phim tài liệu thiên nhiên, khoa học, và lịch sử.
 +</​p><​p>​Kênh phim tài liệu phong phú và được yêu thích tại châu Á, là một trong những kênh truyền hình đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của truyền hình cáp trong khu vực. Kênh tập trung chủ yếu vào các vấn đề khoa học, xoay quanh những cuộc thám hiểm kỳ bí, những hành trình vô tận khám phá thế giới của các nhà khoa học hàng đầu. Khán giả chắc hẳn sẽ hài lòng với những câu chuyện hấp dẫn, ly kỳ và những hình ảnh ngoạn mục đạt chất lượng cao. National Geographic Channel Asia đã đạt được nhiều giải thưởng quan trọng của Văn phòng Thông tin Chính phủ Đài Loan, tổ chức PROMAX và BDA. Kênh hiện đang được phát sóng liên tục tại hơn 30 triệu gia đình tại châu Á và Trung Đông, đồng thời cung cấp chương trình qua cáp cho hơn 50 triệu khách hàng ở châu Á.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Inside T4 : Terminal Of Tomorrow</​li>​
 +<​li>​Mega Factories</​li>​
 +<​li>​Nazi World War Weird</​li>​
 +<​li>​Ultimate Airport Dubai</​li>​
 +<​li>​World'​s Most Extreme</​li>​
 +<​li>​Dino Month</​li>​
 +<​li>​Brain Games</​li>​
 +<​li>​Science Of Stupid</​li>​
 +<​li>​Mine King</​li>​
 +<​li>​Supercar Megabuild</​li>​
 +<​li>​The Story Of God With Morgan Freeman</​li>​
 +<​li>​Rebel Pope</​li>​
 +<​li>​The Yard</​li>​
 +<​li>​Ceasar To The Rescue</​li>​
 +<​li>​Rescue Ink</​li>​
 +<​li>​Dog Whisperer</​li>​
 +<​li>​Lord Of War</​li>​
 +<​li>​Nazi Megastructures :​ Russia War</​li>​
 +<​li>​Planes:​ That Change The World</​li>​
 +<​li>​Explorer</​li>​
 +<​li>​Uncover Asia</​li>​
 +<​li>​24 Hours in A&​amp;​B</​li>​
 +<​li>​Nat Geo Original</​li>​
 +<​li>​Hitler'​s Final Hours</​li>​
 +<​li>​Genius</​li>​
 +<​li>​Danger Decoded</​li>​
 +<​li>​Life On Mars: The Amazing Rovers</​li>​
 +<​li>​Air Crash Investigation</​li>​
 +<​li>​Star Talk</​li>​
 +<​li>​Dino Exposé</​li>​
 +<​li>​Wicked Tuna</​li>​
 +<​li>​WW2 Hell under the sea</​li>​
 +<​li>​Yukon River Run</​li>​
 +<​li>​Eat:​ The Story of Food</​li>​
 +<​li>​Car SOS</​li>​
 +<​li>​Mars</​li>​
 +<​li>​Locked Up Abroad</​li>​
 +<​li>​Mission Pluto</​li>​
 +<​li>​Mission Saturn</​li></​ul>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Nat_Geo_Music">​Nat Geo Music</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Nat_Geo_Junior">​Nat Geo Junior</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_Geographic_Channel_HD">​National Geographic Channel HD</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Nat_Geo_Adventure">​Nat Geo Adventure</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Nat_Geo_Wild">​Nat Geo Wild</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1318
 +Cached time: 20181025074236
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.296 seconds
 +Real time usage: 0.361 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2654/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 81298/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1370/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.054/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.79 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 196.067 ​     1 -total
 + ​45.57% ​  ​89.351 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_TV_channel
 + ​34.77% ​  ​68.166 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​27.90% ​  ​54.705 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​15.60% ​  ​30.586 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​News_Corporation
 + ​15.51% ​  ​30.407 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​14.10% ​  ​27.646 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.25%   ​10.289 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 +  5.22%   ​10.240 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_b&#​7855;​t_&#​273;&#​7847;​u_v&​agrave;​_tu&#​7893;​i
 +  4.21%    8.258      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​153108-0!canonical and timestamp 20181025074236 and revision id 43250160
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06078-national-geographic-k-nh-truy-n-h-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)