User Tools

Site Tools


06081-chlorocypha-bambtoni-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06081-chlorocypha-bambtoni-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Chlorocypha bambtoni</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn3.1 NT vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Status_iucn3.1_NT_vi.svg/​220px-Status_iucn3.1_NT_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Status_iucn3.1_NT_vi.svg/​330px-Status_iucn3.1_NT_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Status_iucn3.1_NT_vi.svg/​440px-Status_iucn3.1_NT_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Sắp bị đe dọa<​small>​ (IUCN 3.1)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Insecta</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Odonata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chlorocyphidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Chlorocypha</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​C. bambtoni</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Chlorocypha bambtoni</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Pinhey,​ 1975 </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Chlorocypha bambtoni</​b></​i>​ là một loài chuồn chuồn kim thuộc họ Chlorocyphidae. Đây là loài đặc hữu của Angola. Môi trường sống tự nhiên của chúng là vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và sông ngòi.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Chlorocypha bambtoni tại Wikispecies</​li>​
 +<​li>​Suhling,​ F. 2005. <​i>​Chlorocypha bambtoni</​i>​. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ​ Truy cập 9 tháng 8 năm 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Roseate_Skimmer.jpg/​35px-Roseate_Skimmer.jpg"​ width="​35"​ height="​22"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Roseate_Skimmer.jpg/​53px-Roseate_Skimmer.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Roseate_Skimmer.jpg/​70px-Roseate_Skimmer.jpg 2x" data-file-width="​960"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ về chuồn chuồn này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181011132937
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.191 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1420/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12430/​2097152 bytes
 +Template argument size: 769/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.033/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 966 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 163.161 ​     1 -total
 + ​65.32% ​ 106.578 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​36.49% ​  ​59.539 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​14.77% ​  ​24.096 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  8.84%   ​14.427 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Odonata-stub
 +  6.82%   ​11.129 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.39%   ​10.432 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  5.94%    9.699      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  4.36%    7.118      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.30%    7.010      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​784429-0!canonical and timestamp 20181011132936 and revision id 34600642
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
06081-chlorocypha-bambtoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)