User Tools

Site Tools


06090-bana-bal-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06090-bana-bal-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Bana</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Tổng  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của Bana, Balé trong tỉnh"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Bale_departments.png/​350px-Bale_departments.png"​ width="​350"​ height="​270"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Bale_departments.png/​525px-Bale_departments.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Bale_departments.png/​700px-Bale_departments.png 2x" data-file-width="​1056"​ data-file-height="​816"/><​br/><​small>​Vị trí của Bana, Balé trong tỉnh</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Bana trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​43.004%;​left:​49.034%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Bana"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Bana"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Bana</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Burkina_Faso.svg/​23px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Burkina_Faso.svg/​35px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Burkina_Faso.svg/​45px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Burkina Faso</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​tỉnh</​th><​td>​
 +Balé</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(1996)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +12,​299</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +GMT 0 (UTC+0)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Bana </b> là một tổng Balé (tỉnh) ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Bana. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 12.299 người.
 +</p>
  
 +<​p>​Các thị xã và làng xã và dân số các tổng như sau:
 +<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li><​b>​Bana</​b>​ (2 769 dân) (thủ phủ)</​li>​
 +<​li>​Bassana (918 dân)</​li>​
 +<​li>​Bissa (357 dân)</​li>​
 +<​li>​Danou (1 311 dân)</​li>​
 +<​li>​Fofina (189 dân)</​li>​
 +<​li>​Ouona (3 170 dân)</​li>​
 +<​li>​Sienkoro (485 dân)</​li>​
 +<​li>​Solonso (635 dân)</​li>​
 +<​li>​Somona (428 dân)</​li>​
 +<​li>​Yona (2 037 dân)</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Burkinabé government inforoute communale</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Burkina_Faso.svg/​40px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png"​ width="​40"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Burkina_Faso.svg/​60px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Burkina_Faso.svg/​80px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về Burkina Faso  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<table class="​navbox collapsible collapsed"​ style="​margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​ background:#​FFD07F;"><​div style="​float:​left;​ width:6em; text-align:​left;"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​div><​span style="​font-size:​110%;"><​img alt="​Bandiera del Burkina Faso" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Burkina_Faso.svg/​25px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Burkina_Faso.svg/​38px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Burkina_Faso.svg/​50px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/> ​ Các tổng của Burkina Faso</​span></​th>​
 +</​tr><​tr><​th style="​text-align:​right;​background:#​FFF3DF;">​Thành phố</​th>​
 +<td style="​background:#​FFF3DF;"​ colspan="​1">​Ouagadougou (thủ đô) • Banfora • Batié • Bitou • Bobo-Dioulasso • Bogandé • Boromo • Boulsa • Boussé • Dano • Dédougou • Diapaga • Diébougou • Djibo • Dori • Fada N'​gourma • Gaoua • Garango • Gayéri • Gorom-Gorom • Gourcy • Houndé • Kaya • Kombissiri • Kongoussi • Koudougou • Koupéla • Léo • Manga • Niangoloko • Nouna • Orodara • Ouahigouya • Ouargaye • Pama • Pô • Pouytenga • Réo • Sapouy • Sebba • Sindou • Solenzo • Tenkodogo • Titao • Toma • Tougan • Yako • Ziniaré • Zorgho</​td>​
 +</​tr><​tr><​th style="​text-align:​right;​background:#​FFF3DF;">​Comuni</​th>​
 +<td style="​background:#​FFF3DF;​ background:#​FFF3DF;"​ colspan="​1">​Absouya • Andemtenga • Arbinda • Arbolé • Bagaré • Bagassi • Bagré • Bakata • Balavé • Bama • Bana • Bané • Banh • Bani • Banzon • Baraboulé • Barani • Barga • Barsalogho •Bartiébougou • Baskouré • Bassi •  Béguédo • Bekuy • Béré • Béréba • Bérégadougou • Biéha • Bilanga • Bindé • Bingo • Bissiga • Boala • Bokin • Bomborokuy • Bondigui • Bondokuy • Boni • Botou • Boudry • Bougnounou • Boundoré • Boura • Bourasso • Bouroum • Bouroum-Bouroum • Bourzanga • Boussera • Boussou • Boussoukoula • Boussouma, Centre-Est) • Boussouma, Centre-Nord • Cassou • Coalla • Comin-Yanga • Dablo • Dakoro • Dalo • Dandé • Dapélogo • Dargo • Dassa • Déou • Di • Diabo • Dialgaye • Diapangou • Didyr • Diguel • Dissin • Djibasso • Djigoué • Djigouéra • Dokuy • Dolo • Doulougou • Doumbala • Douna • Douroula • Dourtenga • Falagountou • Fara • Faramana • Fô • Founzan • Foutouri • Gao • Gaongo • Gassan • Gbomblora • Godyr • Gogo • Gomboro • Gomboussougou • Gomponsom • Gorgadji • Gossina • Gounghin • Guéguéré • Guiaro • Guiba • Guibaré • Imasgo • Ipelcé • Kaïn • Kalsaka • Kampti • Kando • Kangala • Kankalaba • Kantchari • Karangasso-Sambla • Karangasso-Vigué • Kassoum • Kayan • Kayao • Kelbo • Kiembara • Kindi • Kirsi • Kogho • Kokologo • Koloko • Kombori • Komki-Ipala • Kompienga • Komsilga • Komtoèga • Kona • Koper • Kordié • Korsimoro • Kossouka • Koti • Koubri • Kougny • Kouka • Koumbia • Koumbri • Koundougou • Kourinion • Kourouma • Koutougou • Kpuéré • Kyon • Lalgaye • Lanfiéra • Lankoué • Lâ-Todin • Laye • Léba • Legmoin • Léna • Liptougou • Logobou • Loropéni • Loumana • Loumbila • Madjoari • Madouba • Malba • Mané • Mangodara • Mani • Mansila • Markoye • Matiacoali • Méguet • Midebdo • Mogtédo • Morolaba • Moussodougou • Nagbingou • Nagréongo • Nako • Namissiguima,​ Centre-Nord) • Namissiguima (Nord) • Namounou • Nanoro • Nasséré • Nassoumbou • N'​dorola • Nébiélianayou • Niabouri • Niandala • Niankorodougou • Niaogho • Niégo • Nioronioro • Niou • Nobéré • Oronkua • Ouarkoye • Ouéleni • Ouéssa • Ouindigui • Oula • Ouo • Ourgou-Manéga • Oursi • Oury • Pâ • Pabré • Padéma • Partiaga • Pella • Péni • Pensa • Périgban • Pibaoré • Piéla • Pilimpikou • Pissila • Poa • Pobé-Mengao • Pompoï • Pouni • Poura • Rambo • Ramongo • Rollo • Rouko • Saaba • Sabcé • Sabou • Safané • Salogo • Samba • Sami • Samogohiri • Samorogouan • Sampelga • Sanaba • Sangha • Saponé • Satiri • Séguénéga • Seytenga • Siby • Sidéradougou • Siglé • Silly • Sindo • Soaw • Solhan • Sollé • Sono • Soubakaniédougou • Soudougui • Sourgou • Sourgoubila • Tambaga • Tangaye • Tanghin-Dassouri • Tankougounadié • Tansarga • Tansila • Tchériba • Ténado • Tensobentenga • Thion • Thiou • Thyou • Tiankoura • Tibga • Tiébélé • Tiéfora • Tikaré • Tin-Akoff • Titabé • Tô • Toécé • Toéghin • Toéni • Tongomayel • Tougo • Tougouri • Toussiana • Wolonkoto • Yaba • Yaho • Yalgo • Yamba • Yargatenga • Yargo • Yé • Yondé • Zabré • Zam • Zambo • Zamo • Zawara • Zecco • Zéguédéguin • Ziga • Zimtenga • Ziou • Zitenga • Zoaga • Zogoré • Zonsé • Zoungou</​td>​
 +</​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181013090701
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.296 seconds
 +Real time usage: 0.372 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2514/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38011/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14008/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 358/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.060/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.81 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 272.269 ​     1 -total
 + ​85.71% ​ 233.375 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​54.82% ​ 149.258 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.14%   ​24.884 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.33%   ​19.956 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7893;​ng_c&#​7911;​a_Burkina_Faso
 +  5.33%   ​14.510 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_generic
 +  4.93%   ​13.413 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Burkina_Faso
 +  4.88%   ​13.295 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  4.17%   ​11.348 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  2.64%    7.196      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​288453-0!canonical and timestamp 20181013090700 and revision id 19761768
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06090-bana-bal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)