User Tools

Site Tools


06095-ch-a-linh-quang-l-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06095-ch-a-linh-quang-l-t-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Linh_Quang_Pagoda_03.JPG/​250px-Linh_Quang_Pagoda_03.JPG"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Linh_Quang_Pagoda_03.JPG/​375px-Linh_Quang_Pagoda_03.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Linh_Quang_Pagoda_03.JPG/​500px-Linh_Quang_Pagoda_03.JPG 2x" data-file-width="​3023"​ data-file-height="​2273"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Chùa Linh Quang</​b>​ tọa lạc tại số 133 đường Hai Bà Trưng, thành phố Đà Lạt. Đây là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại thành phố này vì thế còn có tên gọi là <​b>​Linh Quang tổ đình</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Ngôi chùa do Hoà thượng Thích Nhân Thứ tạo lập vào năm 1931, sau đó được các hoà thượng trụ trì kế tiếp trùng tu, đặc biệt là vào năm 1958 và năm 1972 dưới thời Hòa thượng Thích Minh Cảnh trụ trì. Ngôi chùa đã được vua Bảo Đại ban sắc tứ vào năm 1938. 
 +</p>
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​R%E1%BB%93ng_ch%C3%B9a_Linh_Quang.jpg/​250px-R%E1%BB%93ng_ch%C3%B9a_Linh_Quang.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​R%E1%BB%93ng_ch%C3%B9a_Linh_Quang.jpg/​375px-R%E1%BB%93ng_ch%C3%B9a_Linh_Quang.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​R%E1%BB%93ng_ch%C3%B9a_Linh_Quang.jpg/​500px-R%E1%BB%93ng_ch%C3%B9a_Linh_Quang.jpg 2x" data-file-width="​3648"​ data-file-height="​2736"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Tượng rồng ở chùa Linh Quang</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Chùa có lối kiến trúc cổ, mái chồng cong, trên mái hình long (rồng), lân, quy, phụng được gắn bằng những mảnh sành đủ màu sắc. Tòa chính điện chùa Linh Quang dài 20 mét, gồm ba gian thông nhau. Tiền điện có 4 trụ đồng đắp rồng. Phía trên cửa chính vào nội điện có chữ "Chùa Linh Quang"​. Chính điện thờ Phật Thích Ca ngồi trên tòa sen, hai bên là Bồ tát Quán Thế Âm và Hộ pháp. Phía sau chính điện là nhà Tổ thờ Bồ Đề Đạt ma. Trong khuôn viên chùa còn có ba bảo tháp và một tượng Quan Thế Âm thị hiện trên thân một con rồng dài bằng xi măng cốt thép được tạo tác rất mỹ thuật.
 +</p>
  
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​11°57′25,​2″B</​span>​ <span class="​longitude">​108°25′43,​19″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​11,​95°B 108,​41667°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​11.95000;​ 108.41667</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181011022411
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.177 seconds
 +Preprocessor visited node count: 350/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 26347/​2097152 bytes
 +Template argument size: 694/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 328/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.039/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,001 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 113.596 ​     1 -total
 + ​35.08% ​  ​39.845 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ki&#​7871;​n_tr&​uacute;​c_Ph&#​7853;​t_gi&​aacute;​o_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​34.58% ​  ​39.276 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​33.16% ​  ​37.669 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​26.63% ​  ​30.252 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​13.84% ​  ​15.727 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 + ​12.78% ​  ​14.515 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Du_l&#​7883;​ch_L&​acirc;​m_&#​272;&#​7891;​ng
 + ​10.56% ​  ​11.992 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​10.10% ​  ​11.477 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  7.59%    8.620      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​783802-0!canonical and timestamp 20181011022411 and revision id 32091602
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06095-ch-a-linh-quang-l-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)