User Tools

Site Tools


06096-rio-grande-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06096-rio-grande-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<table class="​infobox geography"​ style="​width:​ 256px; padding: 0; font-size: 89%;"><​tbody><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Tên vị trí (tên địa phương)"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; font-weight:​ bold; font-size: 1.25em; background-color:​ #​b3cce4;">​Rio Grande
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Tên khác"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; font-weight:​ bold; background-color:​ #​b3cce4;"><​span style="​white-space:​ nowrap">​Río Bravo del Norte</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; padding: 0.5em;"><​div><​img alt="​Rio Grande-2.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​Rio_Grande-2.jpg/​300px-Rio_Grande-2.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​Rio_Grande-2.jpg/​450px-Rio_Grande-2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​Rio_Grande-2.jpg/​600px-Rio_Grande-2.jpg 2x" data-file-width="​3264"​ data-file-height="​2448"/></​div>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Các quốc gia mà nó nằm trong đó"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Các quốc gia
 +</th>
 +<​td><​span style="​white-space:​ nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​ </​span>​Hoa Kỳ,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​23px-Flag_of_Mexico.svg.png"​ width="​23"​ height="​13"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​35px-Flag_of_Mexico.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​46px-Flag_of_Mexico.svg.png 2x" data-file-width="​840"​ data-file-height="​480"/>​ </​span>​México</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Bang/​Các bang mà nó nằm trong đó"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Các bang
 +</th>
 +<​td><​span style="​white-space:​ nowrap">​Colorado,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​New Mexico,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Texas,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Chihuahua (bang),</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Coahuila,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Nuevo León,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Tamaulipas</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Các phụ lưu chính trên dòng chảy của sông"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ left;"><​b>​Các phụ lưu</​b>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Các phụ lưu tả ngạn chính trên dòng chảy của sông"><​td style="​white-space:​ nowrap;">​ - tả ngạn
 +</td>
 +<​td><​span style="​white-space:​ nowrap">​Red River,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Santa Fe River,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Alamito Creek,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Terlingua Creek,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Pecos River,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Devils River</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Các phụ lưu hữu ngạn chính trên dòng chảy của sông"><​td style="​white-space:​ nowrap;">​ - hữu ngạn
 +</td>
 +<​td><​span style="​white-space:​ nowrap">​Conejos River,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Rio Chama,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Rio Conchos,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Salado River,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Rio Alamo,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​San Juan River</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Tên nguồn"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Nguồn
 +</th>
 +<​td>​Canby Mountain, Continental Divide
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Vị trí nguồn"><​td style="​white-space:​ nowrap;">​ - Vị trí
 +</td>
 +<​td>​San Juan Mountains, Rio Grande National Forest<​sup id="​cite_ref-tsha_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Colorado</​span>,​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Hoa Kỳ</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Độ cao nguồn trên mực nước biển (ASL)"><​td style="​white-space:​ nowrap;">​ - Cao độ
 +</td>
 +<​td>​12.000 ft (3.658 m) <i> <sup id="​cite_ref-tsha_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​i>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Tọa độ địa lý nguồn"><​td style="​white-space:​ nowrap;">​ - Tọa độ
 +</td>
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap;"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​37°47′52″B</​span>​ <span class="​longitude">​107°32′18″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​37,​79778°B 107,​53833°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​37.79778;​ -107.53833</​span></​span></​span></​span></​span>​ <​i><​sup id="​cite_ref-gnis_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​i>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Tên cửa sông"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Cửa sông
 +</th>
 +<​td>​Gulf of Mexico
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Vị trí cửa sông"><​td style="​white-space:​ nowrap;">​ - vị trí
 +</td>
 +<​td>​Cameron County, Texas; Matamoros, Tamaulipas
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Độ cao cửa sông trên mực nước biển (ASL)"><​td style="​white-space:​ nowrap;">​ - cao độ
 +</td>
 +<​td>​0 ft (0 m)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Tọa độ địa lý cửa sông"><​td style="​white-space:​ nowrap;">​ - tọa độ
 +</td>
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap;"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​25°57′22″B</​span>​ <span class="​longitude">​97°8′43″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​25,​95611°B 97,​14528°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​25.95611;​ -97.14528</​span></​span></​span></​span></​span>​ <​i><​sup id="​cite_ref-gnis_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​i>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Chiều dài"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Chiều dài
 +</th>
 +<​td>​1.896 mi (3.051 km) <​i><​sup id="​cite_ref-tsha_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​i>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Lưu vực nhận nước"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Lưu vực
 +</th>
 +<​td>​182.200 sq mi (471.900 km<​sup>​2</​sup>​) <​i><​sup id="​cite_ref-nasqan_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​i>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Các số liệu lưu lượng đo tại"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Lưu lượng
 +</th>
 +<​td>​tại Brownsville,​ Texas-Matamoros,​ Tamaulipas (trung bình và lớn nhất); xuống tới 0 tại nhiều nơi
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Lưu lượng trung bình"><​td style="​white-space:​ nowrap;">​ - trung bình
 +</td>
 +<​td>​1.475 cu ft/​s (40 m<​sup>​3</​sup>/​s) <​i><​sup id="​cite_ref-ibwc_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​i>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Lưu lượng cao nhất"><​td style="​white-space:​ nowrap;">​ - tối đa
 +</td>
 +<​td>​31.700 cu ft/​s (900 m<​sup>​3</​sup>/​s)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Lưu lượng thấp nhất"><​td style="​white-space:​ nowrap;">​ - tối thiểu
 +</td>
 +<​td>​0 cu ft/​s (0 m<​sup>​3</​sup>/​s)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +<div style="​width:​300pxpx;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​position:​relative"><​div style="​position:​relative"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​Riogranderivermap.png/​300px-Riogranderivermap.png"​ width="​300"​ height="​354"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​Riogranderivermap.png/​450px-Riogranderivermap.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​Riogranderivermap.png/​600px-Riogranderivermap.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​1181"/></​div></​div><​p>​Bản đồ lưu vực của sông Rio Grande</​p></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Sông Rio Grande</​b>​ (được biết đến ở México là Río Bravo del Norte, hoặc đơn giản là Río Bravo) là một dòng sông chảy từ phía tây nam bang Colorado của Hoa Kỳ đến Vịnh Mexico. Một phần của dòng sông tạo thành biên giới Mexico-Hoa Kỳ. Chiều dài của sông biến đổi theo diễn biến dòng chảy. Theo các Ủy ban ranh giới và nước quốc tế, tổng chiều dài của sông là 3.051 km (1.896 dặm) vào năm 1980. Tùy thuộc vào cách đo, Rio Grande là hệ thống sông dài nhất thứ tư hoặc thứ năm ở Bắc Mỹ<sup id="​cite_ref-tsha_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Sông Rio Grande tạo ra một biên giới tự nhiên giữa các tiểu bang Texas của Hoa Kỳ và các bang Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, và Tamaulipas của México. Một đoạn rất ngắn của dòng sông là ranh giới giữa các tiểu bang Texas và New Mexico của Hoa Kỳ. Việc sử dụng nước quá nhiều của các thành phố lớn và diện tích tưới tiêu rộng lớn dọc theo con sông đã gây ra một số tác động tiêu cực đến dòng chảy của sông, ngày nay có ít hơn một phần năm lượng nước lịch sử của sông có thể đi ra đến biển. Gần cửa sông, Rio Grande Valley là một vùng nông nghiệp quan trọng.
 +Rio Grande có một lưu vực rộng 472.000 km² (182.200 dặm vuông)<​sup id="​cite_ref-nasqan_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Nhiều bồn địa hoang mạc nằm trong hoặc liền kề lưu vực sông Rio Grande, và chúng đôi khi được xem như thuộc về lưu vực sông, nâng kích thước của lưu vực vào khoảng 870.000 km² (336.000 dặm vuông).<​sup id="​cite_ref-benke_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Tên gọi <​i><​i><​span lang="​es"​ title="​Văn bản tiếng Tây Ban Nha">​Río Grande</​span></​i></​i>​ là bằng tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Sông lớn" và tên gọi <​i><​i><​span lang="​es"​ title="​Văn bản tiếng Tây Ban Nha">​Río Grande del Norte</​span></​i></​i>​ có nghĩa là "Con sông vĩ đại của phía Bắc"​. ​ Trong tiếng Anh, Rio Grande is được phát âm bằng một trong hai cách là <​small/><​span title="​Phiên âm theo IPA" class="​IPA">/​ˈriːoʊ ˈɡrænd/</​span><​small/>​ hay <span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">/​ˈriːoʊ ˈɡrɑːndeɪ/</​span>​. ​ Bởi vì "​río"​ có nghĩa là "​sông"​ trong tiếng Tây Ban Nha, việc sử dụng cụm từ "Rio Grande River" trong tiếng Anh là không cần thiết.
 +</​p><​p>​Tại México, tên của sông là Río Bravo hay <​i><​i><​span lang="​es"​ title="​Văn bản tiếng Tây Ban Nha">​Río Bravo del Norte</​span></​i></​i>,​ "<​i><​span lang="​es"​ title="​Văn bản tiếng Tây Ban Nha">​bravo</​span></​i>"​ có nghĩa là "hung dữ" hay "dũng cảm"​. Một thành phố ven bờ sông bên phía Mexico đã sử dụng tên gọi này cho thành phố, (Río Bravo, Tamaulipas).
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Paul Horgan, <​i>​Great River: The Rio Grande in North American History</​i>​. Volume 1, Indians and Spain. Vol. 2, Mexico and the United States. 2 Vols. in 1, 1038 pages - Wesleyan University Press 1991, 4th Reprint, ISBN 0-8195-6251-3</​li></​ul>​
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Rio Grande</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181017001747
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.548 seconds
 +Real time usage: 0.654 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4200/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 62032/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12342/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 18/40
 +Expensive parser function count: 9/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5530/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.224/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.5 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 602.226 ​     1 -total
 + ​64.55% ​ 388.708 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox
 + ​24.57% ​ 147.972 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​16.88% ​ 101.669 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_coor_title
 + ​15.95% ​  ​96.041 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​10.01% ​  ​60.294 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit
 +  7.76%   ​46.703 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.03%   ​42.344 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  6.87%   ​41.365 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit/​height
 +  4.85%   ​29.220 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​783987-0!canonical and timestamp 20181017001747 and revision id 43315283
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06096-rio-grande-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)