User Tools

Site Tools


06105-la-liga-1931-32-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06105-la-liga-1931-32-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​La Liga mùa giải 1931-32</​b>​ khởi tranh từ ngày 22 tháng 11 năm 1931 và kết thúc vào ngày 3 tháng 4 năm 1932.
 +</​p><​p>​Mùa giải bao gồm các câu lạc bộ sau:
 +</p>
 +<div class="​noviewer thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​402px"><​div style="​position:​relative;​width:​400px;​border:​1px solid lightgray"><​img alt="​La Liga 1931-32 trên bản đồ Tây Ban Nha" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Spain_location_map.svg/​400px-Spain_location_map.svg.png"​ width="​400"​ height="​343"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Spain_location_map.svg/​600px-Spain_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Spain_location_map.svg/​800px-Spain_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​1184"​ data-file-height="​1016"/><​div style="​position:​absolute;​top:​10.885%;​left:​46.895%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Getxo"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Getxo"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​div style="​font-size:​90%;​line-height:​110%;​position:​absolute;​width:​6em;​top:​-0.75em;​right:​5px;​text-align:​right"><​span style="​padding:​1px;​float:​right"><​small>​Getxo</​small></​span></​div></​div><​div style="​position:​absolute;​top:​50.777%;​left:​64.91%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Valencia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Valencia"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​div style="​font-size:​90%;​line-height:​110%;​position:​absolute;​width:​6em;​top:​-0.75em;​right:​5px;​text-align:​right"><​span style="​padding:​1px;​float:​right"><​small>​Valencia</​small></​span></​div></​div><​div style="​position:​absolute;​top:​16.113%;​left:​49.06%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Alavés"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Alavés"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​div style="​font-size:​90%;​line-height:​110%;​position:​absolute;​width:​6em;​top:​5px;​left:​-3em;​text-align:​center"><​span style="​padding:​1px"><​small>​Alavés</​small></​span></​div></​div><​div style="​position:​absolute;​top:​40.69%;​left:​42.256%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Real Madrid"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Real Madrid"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​div style="​font-size:​90%;​line-height:​110%;​position:​absolute;​width:​6em;​top:​-0.75em;​left:​5px;​text-align:​left"><​span style="​padding:​1px;​float:​left"><​small>​Real Madrid</​small></​span></​div></​div><​div style="​position:​absolute;​top:​11.717%;​left:​47.291%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Athletic"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Athletic"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​div style="​font-size:​90%;​line-height:​110%;​position:​absolute;​width:​6em;​top:​5px;​left:​-3em;​text-align:​center"><​span style="​padding:​1px"><​small>​Athletic</​small></​span></​div></​div><​div style="​position:​absolute;​top:​9.522%;​left:​41.542%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Racing    "​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Racing    "​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​div style="​font-size:​90%;​line-height:​110%;​position:​absolute;​width:​6em;​top:​5px;​left:​-3em;​text-align:​center"><​span style="​padding:​1px"><​small>​Racing</​small>​    </​span></​div></​div><​div style="​position:​absolute;​top:​31.465%;​left:​81.467%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Espanyol"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Espanyol"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​div style="​font-size:​90%;​line-height:​110%;​position:​absolute;​width:​6em;​top:​-0.75em;​left:​5px;​text-align:​left"><​span style="​padding:​1px;​float:​left"><​small>​Espanyol</​small></​span></​div></​div><​div style="​position:​absolute;​top:​31.125%;​left:​81.788%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Barcelona"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Barcelona"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​div style="​font-size:​90%;​line-height:​110%;​position:​absolute;​width:​6em;​top:​-0.75em;​right:​5px;​text-align:​right"><​span style="​padding:​1px;​float:​right"><​small>​Barcelona</​small></​span></​div></​div><​div style="​position:​absolute;​top:​11.326%;​left:​53.922%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Donostia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Donostia"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​div style="​font-size:​90%;​line-height:​110%;​position:​absolute;​width:​6em;​top:​-0.75em;​left:​5px;​text-align:​left"><​span style="​padding:​1px;​float:​left"><​small>​Donostia</​small></​span></​div></​div><​div style="​position:​absolute;​top:​10.871%;​left:​55.198%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Real Unión"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Real Unión"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​div style="​font-size:​90%;​line-height:​110%;​position:​absolute;​width:​6em;​bottom:​5px;​left:​-3em;​text-align:​center"><​span style="​padding:​1px"><​small>​Real Unión</​small></​span></​div></​div></​div><​div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify">​ </​div>​Vị trí các clb tham dự La Liga 1931-32</​div></​div></​div>​
 +<table border="​0"​ cellpadding="​2"><​tbody><​tr valign="​top"><​td>​
 +<​ul><​li>​Arenas Club de Getxo</​li>​
 +<​li>​Athletic Bilbao</​li>​
 +<​li>​FC Barcelona</​li>​
 +<​li>​Deportivo Alavés</​li>​
 +<​li>​Donostia CF<​sup><​span>​1</​span></​sup></​li></​ul></​td>​
 +<td width="​50">​ 
 +</td>
 +<td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​CE Espanyol<​sup><​span>​1</​span></​sup></​li>​
 +<​li>​Madrid CF<​sup><​span>​1</​span></​sup></​li>​
 +<​li>​Racing de Santander</​li>​
 +<​li>​Union Club Irún<​sup><​span>​1</​span></​sup></​li>​
 +<​li>​Valencia CF</​li></​ul></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​sup><​span>​1</​span></​sup>​ dưới thời Đệ nhị Cộng hòa Tây Ban Nha tất cả các câu lạc bộ đã bỏ từ <​i>​Real</​i>​ (hoàng gia) khỏi tên của họ.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Bảng xếp hạng</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Bảng kết quả</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Cúp Pichichi</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<table bgcolor="#​f7f8ff"​ cellpadding="​3"​ cellspacing="​0"​ border="​1"​ style="​font-size:​ 85%; border: gray solid 1px; border-collapse:​ collapse;"><​tbody><​tr bgcolor="#​CCCCCC"><​th>​Vị trí</​th>​
 +<​th>​Câu lạc bộ</​th>​
 +<​th>​Trận</​th>​
 +<​th>​T</​th>​
 +<​th>​H</​th>​
 +<​th>​Th</​th>​
 +<​th>​BT</​th>​
 +<​th>​Bb</​th>​
 +<​th>​Điểm</​th>​
 +<​th>​Hs</​th>​
 +<th>
 +</​th></​tr><​tr align="​center"><​td>​1</​td>​
 +<td align="​left"><​b>​Madrid CF</​b><​sup><​span>​2</​span></​sup></​td>​
 +<​td>​18</​td>​
 +<​td>​10</​td>​
 +<​td>​8</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​37</​td>​
 +<​td>​15</​td>​
 +<​td><​b>​28</​b></​td>​
 +<​td>​+22</​td>​
 +<​td><​b>​Nhà vô địch La Liga</​b>​
 +</​td></​tr><​tr align="​center"​ bgcolor="#​EFEFEF"><​td>​2</​td>​
 +<td align="​left">​Athletic Bilbao</​td>​
 +<​td>​18</​td>​
 +<​td>​11</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​4</​td>​
 +<​td>​47</​td>​
 +<​td>​23</​td>​
 +<​td><​b>​25</​b></​td>​
 +<​td>​+24</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​3</​td>​
 +<td align="​left">​FC Barcelona</​td>​
 +<​td>​18</​td>​
 +<​td>​10</​td>​
 +<​td>​4</​td>​
 +<​td>​4</​td>​
 +<​td>​40</​td>​
 +<​td>​26</​td>​
 +<​td><​b>​24</​b></​td>​
 +<​td>​+14</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"​ bgcolor="#​EFEFEF"><​td>​4</​td>​
 +<td align="​left">​Racing de Santander</​td>​
 +<​td>​18</​td>​
 +<​td>​7</​td>​
 +<​td>​6</​td>​
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​36</​td>​
 +<​td>​35</​td>​
 +<​td><​b>​20</​b></​td>​
 +<​td>​+1</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​5</​td>​
 +<td align="​left">​Arenas Club de Getxo</​td>​
 +<​td>​18</​td>​
 +<​td>​7</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​8</​td>​
 +<​td>​35</​td>​
 +<​td>​42</​td>​
 +<​td><​b>​17</​b></​td>​
 +<​td>​-7</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"​ bgcolor="#​EFEFEF"><​td>​6</​td>​
 +<td align="​left">​CE Espanyol<​sup><​span>​3</​span></​sup></​td>​
 +<​td>​18</​td>​
 +<​td>​7</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​10</​td>​
 +<​td>​34</​td>​
 +<​td>​39</​td>​
 +<​td><​b>​15</​b></​td>​
 +<​td>​-5</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​7</​td>​
 +<td align="​left">​Valencia CF</​td>​
 +<​td>​18</​td>​
 +<​td>​6</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​9</​td>​
 +<​td>​38</​td>​
 +<​td>​47</​td>​
 +<​td><​b>​15</​b></​td>​
 +<​td>​-9</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"​ bgcolor="#​EFEFEF"><​td>​8</​td>​
 +<td align="​left">​Donostia CF<​sup><​span>​4</​span></​sup></​td>​
 +<​td>​18</​td>​
 +<​td>​7</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​11</​td>​
 +<​td>​38</​td>​
 +<​td>​35</​td>​
 +<​td><​b>​14</​b></​td>​
 +<​td>​+3</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​9</​td>​
 +<td align="​left">​Deportivo Alavés</​td>​
 +<​td>​18</​td>​
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​12</​td>​
 +<​td>​22</​td>​
 +<​td>​44</​td>​
 +<​td><​b>​11</​b></​td>​
 +<​td>​-22</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"​ bgcolor="#​EFEFEF"><​td>​10</​td>​
 +<td align="​left">​Union Club Irún<​sup><​span>​5</​span></​sup></​td>​
 +<​td>​18</​td>​
 +<​td>​4</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​11</​td>​
 +<​td>​24</​td>​
 +<​td>​45</​td>​
 +<​td><​b>​11</​b></​td>​
 +<​td>​-21</​td>​
 +<​td>​xuống hạng tới Segunda División
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​sup><​span>​2</​span></​sup>​Real Madrid đổi thành Madrid CF.
 +</​p><​p><​sup><​span>​3</​span></​sup>​RCD Español đổi thành CE Espanyol.
 +</​p><​p><​sup><​span>​4</​span></​sup>​Real Sociedad đổi thành Donostia CF.
 +</​p><​p><​sup><​span>​5</​span></​sup>​Real Unión đổi thành Union Club Irún.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Lưu ý rằng đội chủ nhà được viết ở phía bên tay trái trong khi đội khách được liệt kê ở dòng trên cùng.</​li></​ul><​center>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr style="​background:#​eeeeee;"><​td>​
 +</td>
 +<​th>​Are
 +</th>
 +<​th>​Ath
 +</th>
 +<​th>​Bar
 +</th>
 +<​th>​DAl
 +</th>
 +<​th>​Don
 +</th>
 +<​th>​Esp
 +</th>
 +<​th>​Mad
 +</th>
 +<​th>​Rac
 +</th>
 +<​th>​Uni
 +</th>
 +<​th>​Val
 +</​th></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Arenas Club de Getxo</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​1-3
 +</td>
 +<​td>​4-2
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​5-0
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Athletic Bilbao</​b>​
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<​td>​5-1
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</td>
 +<​td>​3-3
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​7-2
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​FC Barcelona</​b>​
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​1-3
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​6-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​4-2
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Deportivo Alavés</​b>​
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​1-3
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Donostia CF</​b>​
 +</td>
 +<​td>​7-0
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​5-2
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​1-5
 +</td>
 +<​td>​5-0
 +</td>
 +<​td>​7-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​CE Espanyol</​b>​
 +</td>
 +<​td>​4-2
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​0-3
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​6-1
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Madrid CF</​b>​
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​5-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Racing de Santander</​b>​
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Union Club Irún</​b>​
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-5
 +</td>
 +<​td>​1-3
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Valencia CF</​b>​
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​5-1
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​6-4
 +</td>
 +<​td>​5-1
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​center>​
 +
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Cầu thủ
 +</th>
 +<​th>​Bàn thắng
 +</th>
 +<​th>​Câu lạc bộ
 +</​th></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Tây Ban Nha" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg/​23px-Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg/​35px-Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg/​46px-Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/></​span>​ <​b>​Guillermo Gorostiza</​b>​
 +</td>
 +<​td><​center>​12
 +</​center></​td>​
 +<​td>​Athletic Bilbao
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Tây Ban Nha" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg/​23px-Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg/​35px-Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg/​46px-Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Bata
 +</td>
 +<​td><​center>​11
 +</​center></​td>​
 +<​td>​Athletic Bilbao
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Tây Ban Nha" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg/​23px-Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg/​35px-Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg/​46px-Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Cholín
 +</td>
 +<​td><​center>​10
 +</​center></​td>​
 +<​td>​Donostia CF
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Tây Ban Nha" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg/​23px-Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg/​35px-Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg/​46px-Flag_of_Spain_%281931%E2%80%931939%29.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Cisco
 +</td>
 +<​td><​center>​10
 +</​center></​td>​
 +<​td>​Racing de Santander
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Bóng đá Tây Ban Nha</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"><​div>​
 +<​ul><​li>​AFE</​li>​
 +<​li>​ANEF</​li>​
 +<​li>​CTA</​li>​
 +<​li>​CSD</​li>​
 +<​li>​COE</​li>​
 +<​li>​LFP</​li>​
 +<​li>​RFEF</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đội tuyển quốc gia</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Nam</​li>​
 +<​li>​Nữ</​li>​
 +<​li>​U-23 Tây Ban Nha</​li>​
 +<​li>​U-21 Tây Ban Nha</​li>​
 +<​li>​U-20 Tây Ban Nha</​li>​
 +<​li>​Các ĐT trẻ</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Các giải đấu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​La Liga</​li>​
 +<​li>​Segunda División</​li>​
 +<​li>​Segunda División B (4 bảng)</​li>​
 +<​li>​Tercera División (18 bảng 1–9, 10–18)</​li>​
 +<​li>​Divisiones Regionales</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Các giải đấu nữ</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Primera División</​li>​
 +<​li>​Segunda División (7 bảng)</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Các giải đấu trẻ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​División de Honor Juvenil (7 bảng)</​li>​
 +<​li>​Liga Nacional Juvenil (21 bảng)</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Các giải đấu cúp</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Copa del Rey</​li>​
 +<​li>​Copa de la Liga (không tổ chức)</​li>​
 +<​li>​Copa Eva Duarte (được thay thế)</​li>​
 +<​li>​Supercopa de España</​li>​
 +<​li>​Copa Federación</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Các giải đấu cúp nữ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Copa de la Reina</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Các giải đấu cúp trẻ</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Copa de Campeones Juvenil</​li>​
 +<​li>​Copa del Rey Juvenil</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"><​div>​
 +<​ul><​li>​Câu lạc bộ</​li>​
 +<​li>​Sân vận động</​li>​
 +<​li>​Vô địch</​li>​
 +<​li>​Cầu thủ</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​2018-19</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Alavés</​li>​
 +<​li>​Athletic Bilbao</​li>​
 +<​li>​Atlético Madrid</​li>​
 +<​li>​Barcelona</​li>​
 +<​li>​Celta</​li>​
 +<​li>​Eibar</​li>​
 +<​li>​Espanyol</​li>​
 +<​li>​Getafe</​li>​
 +<​li>​Girona</​li>​
 +<​li>​Huesca</​li>​
 +<​li>​Leganés</​li>​
 +<​li>​Levante</​li>​
 +<​li>​Rayo Vallecano</​li>​
 +<​li>​Real Betis</​li>​
 +<​li>​Real Madrid</​li>​
 +<​li>​Real Sociedad</​li>​
 +<​li>​Sevilla</​li>​
 +<​li>​Valencia</​li>​
 +<​li>​Valladolid</​li>​
 +<​li>​Villarreal</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Mùa giải</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​     1929</​li>​
 +<​li>​1929-30</​li>​
 +<​li>​1930-31</​li>​
 +<​li>​1931-32</​li>​
 +<​li>​1932-33</​li>​
 +<​li>​1933-34</​li>​
 +<​li>​1934-35</​li>​
 +<​li>​1935-36</​li>​
 +<​li><​span style="​color:#​AAA;">​1936-37 </​span></​li>​
 +<​li><​span style="​color:#​AAA;">​ 1937-38 </​span></​li>​
 +<​li><​span style="​color:#​AAA;">​ 1938-39 </​span></​li>​
 +<​li>​1939-40</​li>​
 +<​li>​1940-41</​li>​
 +<​li>​1941-42</​li>​
 +<​li>​1942-43</​li>​
 +<​li>​1943-44</​li>​
 +<​li>​1944-45</​li>​
 +<​li>​1945-46</​li>​
 +<​li>​1946-47</​li>​
 +<​li>​1947-48</​li>​
 +<​li>​1948-49</​li>​
 +<​li>​1949-50</​li>​
 +<​li>​1950-51</​li>​
 +<​li>​1951-52</​li>​
 +<​li>​1952-53</​li>​
 +<​li>​1953-54</​li>​
 +<​li>​1954-55</​li>​
 +<​li>​1955-56</​li>​
 +<​li>​1956-57</​li>​
 +<​li>​1957-58</​li>​
 +<​li>​1958-59</​li>​
 +<​li>​1959-60</​li>​
 +<​li>​1960-61</​li>​
 +<​li>​1961-62</​li>​
 +<​li>​1962-63</​li>​
 +<​li>​1963-64</​li>​
 +<​li>​1964-65</​li>​
 +<​li>​1965-66</​li>​
 +<​li>​1966-67</​li>​
 +<​li>​1967-68</​li>​
 +<​li>​1968-69</​li>​
 +<​li>​1969-70</​li>​
 +<​li>​1970-71</​li>​
 +<​li>​1971-72</​li>​
 +<​li>​1972-73</​li>​
 +<​li>​1973-74</​li>​
 +<​li>​1974-75</​li>​
 +<​li>​1975-76</​li>​
 +<​li>​1976-77</​li>​
 +<​li>​1977-78</​li>​
 +<​li>​1978-79</​li>​
 +<​li>​1979-80</​li>​
 +<​li>​1980-81</​li>​
 +<​li>​1981-82</​li>​
 +<​li>​1982-83</​li>​
 +<​li>​1983-84</​li>​
 +<​li>​1984-85</​li>​
 +<​li>​1985-86</​li>​
 +<​li>​1986-87</​li>​
 +<​li>​1987-88</​li>​
 +<​li>​1988-89</​li>​
 +<​li>​1989-90</​li>​
 +<​li>​1990-91</​li>​
 +<​li>​1991-92</​li>​
 +<​li>​1992-93</​li>​
 +<​li>​1993-94</​li>​
 +<​li>​1994-95</​li>​
 +<​li>​1995-96</​li>​
 +<​li>​1996-97</​li>​
 +<​li>​1997-98</​li>​
 +<​li>​1998-99</​li>​
 +<​li>​1999-00</​li>​
 +<​li>​2000-01</​li>​
 +<​li>​2001-02</​li>​
 +<​li>​2002-03</​li>​
 +<​li>​2003-04</​li>​
 +<​li>​2004-05</​li>​
 +<​li>​2005-06</​li>​
 +<​li>​2006-07</​li>​
 +<​li>​2007-08</​li>​
 +<​li>​2008-09</​li>​
 +<​li>​2009-10</​li>​
 +<​li>​2010-11</​li>​
 +<​li>​2011-12</​li>​
 +<​li>​2012-13</​li>​
 +<​li>​2013-14</​li>​
 +<​li>​2014-15</​li>​
 +<​li>​2015-16</​li>​
 +<​li>​2016-17</​li>​
 +<​li>​2017-18</​li>​
 +<​li>​2018-19</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Giải đấu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Câu lạc bộ</​li>​
 +<​li>​Vô địch</​li>​
 +<​li>​Cầu thủ</​li>​
 +<​li>​Huấn luyện viên</​li>​
 +<​li>​Sân vận động</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thống kê và<​br/>​giải thưởng</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Kỉ lục</​li>​
 +<​li>​Các giải thưởng LFP</​li>​
 +<​li>​Vua phá lưới (LFP)</​li>​
 +<​li>​Vua phá lưới (Pichichi)</​li>​
 +<​li>​Vua phá lưới Tây Ban Nha (Zarra)</​li>​
 +<​li>​Thủ môn xuất sắc nhất (Zamora)</​li>​
 +<​li>​Cầu thủ xuất sắc nhất năm (Di Stéfano)</​li>​
 +<​li>​HLV xuất sắc nhất (Miguel Muñoz)</​li>​
 +<​li>​Trọng tài xuất sắc nhất (Guruceta)</​li>​
 +<​li>​Giải thưởng Don Balón</​li>​
 +<​li>​Cầu thủ xuất sắc nhất tháng</​li>​
 +<​li>​HLV xuất sắc nhất tháng</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Khác</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Supercopa de España</​li>​
 +<​li>​Copa del Rey</​li>​
 +<​li>​UEFA Champions League</​li>​
 +<​li>​UEFA Europa League</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow hlist" colspan="​2"><​div>​
 +<​ul><​li>​lfp.es</​li>​
 +<​li>​ligabbva.com</​li>​
 +<​li>​facebook.com/​lfpoficial</​li>​
 +<​li><​a rel="​nofollow"​ class="​external text" href="​http://​twitter.com/​ligabbva">​twitter.com/​ligabbva</​a></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1300
 +Cached time: 20181018154156
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.237 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1575/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 58084/​2097152 bytes
 +Template argument size: 711/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.060/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.38 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 121.135 ​     1 -total
 + ​64.10% ​  ​77.642 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map+
 + ​33.37% ​  ​40.422 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map~
 + ​15.79% ​  ​19.121 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_T&​acirc;​y_Ban_Nha
 + ​14.17% ​  ​17.166 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.50% ​  ​12.716 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  8.66%   ​10.489 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Spain
 +  6.90%    8.354      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​La_Liga
 +  4.36%    5.276      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  2.33%    2.823      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon/​core
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786039-0!canonical and timestamp 20181018154156 and revision id 43572026
 + ​-->​
 +</​div><​script async src="​http://​platform.twitter.com/​widgets.js"​ charset="​utf-8"></​script>​
 +
 +</​HTML>​
06105-la-liga-1931-32-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)