User Tools

Site Tools


06106-phim-tuy-n-truy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06106-phim-tuy-n-truy-n-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phim tuyên truyền</​b>,​ hay <​b>​Phim minh họa</​b>​ là thể loại phim minh họa cho một dụng ý nhất định không phải nghệ thuật.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Transmitlies.jpeg/​200px-Transmitlies.jpeg"​ width="​200"​ height="​149"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​0/​05/​Transmitlies.jpeg 1.5x" data-file-width="​250"​ data-file-height="​186"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một cảnh miêu tả bộ máy tuyên truyền của Đức Quốc xã trong loạt phim tuyên truyền <​i>​Why We Fight</​i>​ (Lý do chúng ta chiến đấu) của Chính phủ Hoa Kỳ.</​div></​div></​div>​
  
 +
 +<​h2><​span id="​L.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.AD_h.C3.ACnh_th.C3.A0nh_v.C3.A0_ph.C3.A1t_tri.E1.BB.83n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Lịch_sử_hình_thành_và_phát_triển">​Lịch sử hình thành và phát triển</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Bộ phim tuyên truyền được biết đến sớm nhất là loạt phim câm ngắn được thực hiện trong suốt thời gian diễn ra cuộc chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha (1898) của hãng Vitagraph Studios.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Phim_t.C3.A0i_li.E1.BB.87u"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim_tài_liệu">​Phim tài liệu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Phim tài liệu tuyên truyền thường có tính chất phóng đại, minh họa cho một ý đồ nhất định hơn loại phim tài liệu thông thường.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (7-2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup>​ Thể loại phim tài liệu tuyên truyền được hình thành gần như ngay sau sự xuất hiện của nghệ thuật điện ảnh, với đặc trưng là không cần dàn dựng, không cần kịch bản và diễn viên, thể loại này nhanh chóng trở thành công cụ hữu hiệu của các động cơ chính trị khác nhau.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1338
 +Cached time: 20181017065139
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.188 seconds
 +Preprocessor visited node count: 373/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 53531/​2097152 bytes
 +Template argument size: 393/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.029/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​92.613 ​     1 -total
 + ​54.09% ​  ​50.093 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​34.08% ​  ​31.567 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​16.04% ​  ​14.859 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_phim
 + ​14.30% ​  ​13.240 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;​i&#​7879;​n_&#​7843;​nh
 + ​13.08% ​  ​12.110 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.45% ​  ​11.531 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​11.85% ​  ​10.975 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 +  7.75%    7.176      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.49%    6.938      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786322-0!canonical and timestamp 20181017065139 and revision id 31695745
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06106-phim-tuy-n-truy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)