User Tools

Site Tools


06112-panoquina-errans-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06112-panoquina-errans-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Panoquina errans</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn2.3 NT vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​Status_iucn2.3_NT_vi.svg/​220px-Status_iucn2.3_NT_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​Status_iucn2.3_NT_vi.svg/​330px-Status_iucn2.3_NT_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​Status_iucn2.3_NT_vi.svg/​440px-Status_iucn2.3_NT_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Loài sắp bị đe dọa<​small>​ (IUCN 2.3)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Insecta</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Lepidoptera</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Hesperiidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Panoquina</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​P. errans</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Panoquina errans</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Skinner,​ 1892) </​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp đồng nghĩa</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<​ul><​li><​i>​Pamphila errans</​i>​ <​small>​Skinner,​ 1892</​small></​li></​ul></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Panoquina errans</​b></​i>​ (tên tiếng Anh: <​i>​Wandering Skipper</​i>​) là một loài bướm thuộc họ Hesperiidae. Nó là đại diện duy nhất của chi <​i><​b>​Panoquina</​b></​i>​. Loài này có ở México và Hoa Kỳ.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​World Conservation Monitoring Centre 1996. Panoquina errans. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ​ Truy cập 31 tháng 7 năm 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3c/​Golden_angle.JPG/​50px-Golden_angle.JPG"​ width="​50"​ height="​45"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3c/​Golden_angle.JPG/​75px-Golden_angle.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3c/​Golden_angle.JPG/​99px-Golden_angle.JPG 2x" data-file-width="​925"​ data-file-height="​838"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến phân họ bướm nhảy Hesperiinae ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181013222215
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.132 seconds
 +Real time usage: 0.163 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1325/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12515/​2097152 bytes
 +Template argument size: 808/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 924 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 136.047 ​     1 -total
 + ​86.83% ​ 118.123 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​47.95% ​  ​65.230 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​12.75% ​  ​17.348 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​11.22% ​  ​15.271 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hesperiinae-stub
 +  9.20%   ​12.515 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.11%    6.949      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  5.01%    6.817      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  1.81%    2.459      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​784169-0!canonical and timestamp 20181013222214 and revision id 25450564
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
06112-panoquina-errans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)