User Tools

Site Tools


06119-maxi-bianucchi-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06119-maxi-bianucchi-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em;​line-height:​ 1.2em"><​caption class="​fn"​ style="​line-height:​ 1.5em; text-align: center;">​Maxi Biancucchi</​caption><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Thông tin cá nhân</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Tên đầy đủ</​th><​td colspan="​3"​ class="​nickname"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<span style="​white-space:​normal;">​Maximiliano Daniel Biancucchi Cuccitini</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Chiều cao</​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +1,64 m (5 ft <span class="​frac nowrap">​4<​span class="​visualhide">​ </​span><​sup>​1</​sup>​⁄<​sub>​2</​sub></​span>​ in)<​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Chuyển đổi: Giá trị “1.64” nên được viết theo tiếng Việt: “1,​64”">​Chuyển đổi: Số không hợp lệ</​span></​i>​]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Vị trí</​th><​td colspan="​3"​ class="​role"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Tiền vệ cánh</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Thông tin về CLB</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​p>​CLB hiện nay</​p></​th><​td colspan="​3"​ class="​org"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Olimpia</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​CLB trẻ</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +San Lorenzo</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​CLB chuyên nghiệp*</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Năm</​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<​b>​Đội</​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +<​b>​ST<​sup>​†</​sup></​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +<​b>​(BT)<​sup>​†</​sup></​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2001–2002</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +San Lorenzo</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2002–2004</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Libertad</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +2</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2005</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +General Caballero</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +14</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(2)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2005</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Tacuary</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +10</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2006</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Fernando de la Mora</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +16</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(6)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2007</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Sportivo Luqueño</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +19</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(8)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2007–2009</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Flamengo</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +69</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(7)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2010</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Cruz Azul</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +26</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(3)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2011–</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Olimpia</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +0</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​color:​darkslategray;​ font-size:​95%">​
 +<​ul><​li>​Chỉ tính số trận và số bàn thắng ghi được ở giải vô địch quốc gia và cập nhật vào 31 tháng 6 năm 2010.<​br/></​li></​ul>​
 +† Số trận khoác áo (số bàn thắng).<​br/></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Maximiliano Daniel Biancucchi Cuccitini</​b>,​ thường được biết đến với tên gọi <​b>​Maxi Biancucchi</​b>​ (sinh ngày 15 tháng 9 năm 1984), là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi cho câu lạc bộ Olimpia của Paraguay ở vị trí tiền đạo trung tâm.<​sup id="​cite_ref-flamengo_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Sự nghiệp</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​1.1</​span>​ <span class="​toctext">​Sự nghiệp ban đầu</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​1.2</​span>​ <span class="​toctext">​Flamengo</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​1.3</​span>​ <span class="​toctext">​Cruz Azul</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Cuộc sống cá nhân</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-6"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Thống kê sự nghiệp</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-7"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Danh hiệu</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-8"><​span class="​tocnumber">​4.1</​span>​ <span class="​toctext">​Câu lạc bộ</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-9"><​span class="​tocnumber">​5</​span>​ <span class="​toctext">​Chú thích</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-10"><​span class="​tocnumber">​6</​span>​ <span class="​toctext">​Liên kết ngoài</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​h3><​span id="​S.E1.BB.B1_nghi.E1.BB.87p_ban_.C4.91.E1.BA.A7u"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sự_nghiệp_ban_đầu">​Sự nghiệp ban đầu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình tại câu lạc bộ San Lorenzo của Argentina. Anh cũng từng thi đấu cho một số câu lạc bộ của Paraguay, bao gồm Sportivo Luqueño, nơi mà anh giành được danh hiệu Apertura Championship 2006-07, trước khi gia nhập câu lạc bộ Brasil,​Flamengo,​ vào tháng 7 năm 2007.<​sup id="​cite_ref-flamengo_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Flamengo">​Flamengo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Anh chơi trân đầu tiên cho Flamengo vào ngày 5 tháng 8 năm 2007, khi vào thay người cho cầu thủ Roger trong trận đấu tại giải Brazilian Série A gặp câu lạc bộ Santos trên sân Estádio Vila Belmiro.<​sup id="​cite_ref-firstmatchflamengo_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ và bàn thắng đầu tiên của anh cho câu lạc bộ là trong trận thắng 1-0 trước kình địch Fluminense ở 2007 Brazilian Série A.
 +</​p><​p>​Maxi xếp hạng thứ mười sáu trong số lần ra sân của người nước ngoài cho Flamengo trong lịch sử của câu lạc bộ.<​sup id="​cite_ref-stats_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cruz_Azul">​Cruz Azul</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Anh gia nhập câu lạc bộ Cruz Azul của Mexico vào năm 2010. Maxi ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho Cruz Azul trong trận gặp Deportivo Toluca.sau đó anh ghi thêm 1 bàn thắng khác vào lưới Tigres.Anh đã ghi được 2 bàn cho Cruz Azul tại 2010–11 CONCACAF Champions League.<​sup id="​cite_ref-cruzazul_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Maxi là anh em họ của cầu thủ FC Barcelona,​Lionel Messi<​sup id="​cite_ref-lionelmessi_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ và là anh trai của cầu thủ Emanuel Biancucchi hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ 1860 München của Germany.<​sup id="​cite_ref-emanuelbiancucchi_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +
 +<​dl><​dd><​small><​i>​số liệu thống kê chính xác tới ngày 7 tháng 10 năm 2009</​i></​small></​dd></​dl><​table class="​wikitable"​ style="​text-align:​ center;"><​tbody><​tr><​th rowspan="​2">​Câu lạc bộ
 +</th>
 +<th rowspan="​2">​Mùa giải
 +</th>
 +<th colspan="​3">​Campeonato Carioca
 +</th>
 +<th colspan="​3">​Brazilian Série A
 +</th>
 +<th colspan="​3">​Cúp bóng đá Brasil
 +</th>
 +<th colspan="​3">​Copa Libertadores
 +</th>
 +<th colspan="​3">​Copa Sudamericana
 +</th>
 +<th colspan="​3">​Tổng cộng
 +</​th></​tr><​tr><​th>​Trận
 +</th>
 +<​th>​Bàn
 +</th>
 +<​th>​Kiến tạo
 +</th>
 +<​th>​Trận
 +</th>
 +<​th>​Bàn
 +</th>
 +<​th>​Kiến tạo
 +</th>
 +<​th>​Trận
 +</th>
 +<​th>​Bàn
 +</th>
 +<​th>​Kiến tạo
 +</th>
 +<​th>​Trận
 +</th>
 +<​th>​Bàn
 +</th>
 +<​th>​Kiến tạo
 +</th>
 +<​th>​Trận
 +</th>
 +<​th>​Bàn
 +</th>
 +<​th>​Kiến tạo
 +</th>
 +<​th>​Trận
 +</th>
 +<​th>​Bàn
 +</th>
 +<​th>​Kiến tạo
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​3"​ valign="​center">​Flamengo
 +</td>
 +<​td>​2007
 +</td>
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​17</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​17</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<td>2
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2008
 +</td>
 +<​td>​11</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​23</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​35</​td>​
 +<​td>​4</​td>​
 +<td>4
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2009
 +</td>
 +<​td>​10</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​17</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<td>1
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"><​b>​Tổng sự nghiệp</​b>​
 +</th>
 +<​th>​21</​th>​
 +<​th>​1</​th>​
 +<​th>​4</​th>​
 +<​th>​45</​th>​
 +<​th>​5</​th>​
 +<​th>​3</​th>​
 +<​th>​1</​th>​
 +<​th>​1</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​1</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​1</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​69</​th>​
 +<​th>​7</​th>​
 +<th>7
 +</​th></​tr></​tbody></​table><​p><​i>​theo nguồn kết hợp trên trang web chính thức của Flamengo.<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ và Flaestatística.<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​i>​
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​C.C3.A2u_l.E1.BA.A1c_b.E1.BB.99"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Câu_lạc_bộ">​Câu lạc bộ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​span class="​flagicon"><​img alt="​Paraguay"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Flag_of_Paraguay.svg/​23px-Flag_of_Paraguay.svg.png"​ width="​23"​ height="​13"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Flag_of_Paraguay.svg/​35px-Flag_of_Paraguay.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Flag_of_Paraguay.svg/​46px-Flag_of_Paraguay.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​330"/></​span>​ <​b>​Sportivo Luqueño</​b>​
 +<​ul><​li>​Liga Paraguaya Apertura: 2007</​li></​ul></​li>​
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt="​Brasil"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​22px-Flag_of_Brazil.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​33px-Flag_of_Brazil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​43px-Flag_of_Brazil.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​504"/></​span>​ <​b>​Flamengo</​b>​
 +<​ul><​li>​Taça Guanabara: 2008</​li>​
 +<​li>​Taça Rio: 2009</​li>​
 +<​li>​Campeonato Carioca: 2009</​li>​
 +<​li>​Giải vô địch bóng đá Brasil: 2009</​li></​ul></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-flamengo-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Maximiliano Daniel Biancucchi” (bằng tiếng Bồ Đào Nha). Clube de Regatas do Flamengo official website<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2007</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AMaxi+Bianucchi&​amp;​rft.btitle=Maximiliano+Daniel+Biancucchi&​amp;​rft.date=30+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2007&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Clube+de+Regatas+do+Flamengo+official+website&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.flamengo.com.br%2Fflapedia%2FMaximiliano_Daniel_Biancucchi&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-firstmatchflamengo-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Santos vence Flamengo por 3 a 0 e afunda o rival” (bằng tiếng Bồ Đào Nha). UOL Esporte. Ngày 5 tháng 8 năm 2007<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2007</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AMaxi+Bianucchi&​amp;​rft.btitle=Santos+vence+Flamengo+por+3+a+0+e+afunda+o+rival&​amp;​rft.date=30+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2007&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=UOL+Esporte&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fesporte.uol.com.br%2Ffutebol%2Fultimas%2F2007%2F08%2F05%2Fult59u127281.jhtm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-stats-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Estrangeiros do Flamengo” (bằng tiếng Bồ Đào Nha). Flapedia<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AMaxi+Bianucchi&​amp;​rft.btitle=Estrangeiros+do+Flamengo&​amp;​rft.date=12+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Flapedia&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.flamengo.com.br%2Fflapedia%2FEstrangeiros_do_Flamengo&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-cruzazul-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Atacante do Fla e zagueiro do Flu vão para o futebol mexicano.” (bằng tiếng Bồ Đào Nha). Esporte iG. Ngày 5 tháng 1 năm 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AMaxi+Bianucchi&​amp;​rft.btitle=Atacante+do+Fla+e+zagueiro+do+Flu+v%C3%A3o+para+o+futebol+mexicano.&​amp;​rft.date=17+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Esporte+iG&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fesporte.ig.com.br%2Ffutebol%2F2010%2F01%2F05%2Fatacante%2Bdo%2Bfla%2Be%2Bzagueiro%2Bdo%2Bflu%2Bvao%2Bpara%2Bo%2Bfutebol%2Bmexicano%2B9263318.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-lionelmessi-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Santos vence Flamengo por 3 a 0 e afunda o rival” (bằng tiếng Bồ Đào Nha). Esportes Último Segundo iG/Gazeta Esportiva. Ngày 5 tháng 8 năm 2007<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 20 tháng 10 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AMaxi+Bianucchi&​amp;​rft.btitle=Santos+vence+Flamengo+por+3+a+0+e+afunda+o+rival&​amp;​rft.date=20+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Esportes+%C3%9Altimo+Segundo+iG%2FGazeta+Esportiva&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fultimosegundo.ig.com.br%2Fesportes%2Fseu_time%2Fflamengo%2F2007%2F08%2F20%2Fmaxi_afirma_que_messi_deve_vir_ao_brasil_para_ve_lo_jogar_972383.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-emanuelbiancucchi-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“TZ-Online” (bằng tiếng Đức). UOL Esporte. Ngày 1 tháng 10 năm 2008<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 12 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AMaxi+Bianucchi&​amp;​rft.btitle=TZ-Online&​amp;​rft.date=3+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=UOL+Esporte&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.tz-online.de%2Fde%2Fsport%2Ftsv1860%2Fartikel_47843.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Clube de Regatas do Flamengo official website” (bằng tiếng Bồ Đào Nha).</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AMaxi+Bianucchi&​amp;​rft.btitle=Clube+de+Regatas+do+Flamengo+official+website&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.flamengo.com.br&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Flaestatística” (bằng tiếng Bồ Đào Nha).</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AMaxi+Bianucchi&​amp;​rft.btitle=Flaestat%C3%ADstica&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.flaestatistica.com&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Bồ Đào Nha)</​b>​ Bio at Brazilian FA database</​li>​
 +<​li><​b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Bồ Đào Nha)</​b>​ Player [email protected] Flamengo.com</​li>​
 +<​li><​b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Anh)</​b>​ Profile at zerozerofootball.com</​li></​ul><​table id="​persondata"​ class="​persondata"​ style="​border:​1px solid #aaa; display:​none;​ speak:​none;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2">​Dữ liệu nhân vật
 +</​th></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN
 +</td>
 +<​td>​Biancucci,​ Maxi
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN KHÁC
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÓM TẮT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY SINH
 +</td>
 +<​td>​15 tháng 9 năm 1984
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI SINH
 +</td>
 +<​td>​Rosario,​ Argentina
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181030025432
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.312 seconds
 +Real time usage: 0.378 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2705/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 46435/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6506/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 8037/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.136/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.39 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 326.575 ​     1 -total
 + ​58.15% ​ 189.912 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Football_biography_2
 + ​42.16% ​ 137.694 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox3cols
 + ​30.93% ​ 101.017 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​26.28% ​  ​85.828 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.75% ​  ​38.374 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Height
 + ​10.21% ​  ​33.353 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  7.38%   ​24.088 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t/​height
 +  6.56%   ​21.419 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t/​height/​locate
 +  5.83%   ​19.046 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t/​height/​switch
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​785708-0!canonical and timestamp 20181030025431 and revision id 26382155
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06119-maxi-bianucchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)