User Tools

Site Tools


06123-ru-i-nhu-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06123-ru-i-nhu-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​MidgesInvadingToyotaCorolla.jpg/​250px-MidgesInvadingToyotaCorolla.jpg"​ width="​250"​ height="​167"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​MidgesInvadingToyotaCorolla.jpg/​375px-MidgesInvadingToyotaCorolla.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​MidgesInvadingToyotaCorolla.jpg/​500px-MidgesInvadingToyotaCorolla.jpg 2x" data-file-width="​2966"​ data-file-height="​1986"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Muỗi vằn trong xe hơi</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Ruồi nhuế</​b>,​ một số loài còn được gọi là <​b>​muỗi vằn</​b>,​ bao gồm nhiều loài ruồi hai cánh rất nhỏ có mặt trên khắp thế giới. Thuật ngữ không không gói gọn một nhóm được xác định phân loại, nhưng bao gồm các động vật trong họ của vài Diptera Nematocera.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Loài Ceratopogonidae là loài đốt gây hại có thể lan truyền bệnh súc vật nuôi như bệnh Blue Tongue và African Horse Sickness – nhưng nhiều họ midge thì không. Ấu trùng của vài Chironomidae có haemoglobin và đôi khi được gọi là giun máu.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​39px auto;"><​img alt="​Ceratopogonidae midge sucking Sphodromantis blood IMG 3045ss.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Ceratopogonidae_midge_sucking_Sphodromantis_blood_IMG_3045ss.JPG/​120px-Ceratopogonidae_midge_sucking_Sphodromantis_blood_IMG_3045ss.JPG"​ width="​120"​ height="​72"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Ceratopogonidae_midge_sucking_Sphodromantis_blood_IMG_3045ss.JPG/​180px-Ceratopogonidae_midge_sucking_Sphodromantis_blood_IMG_3045ss.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Ceratopogonidae_midge_sucking_Sphodromantis_blood_IMG_3045ss.JPG/​240px-Ceratopogonidae_midge_sucking_Sphodromantis_blood_IMG_3045ss.JPG 2x" data-file-width="​1750"​ data-file-height="​1050"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Merritt,​ R.W., and Cummins, K.W. (eds.), 1996. <i>An Introduction to the Aquatic Côn trùng Bắc Mỹ</​i>​. Kendall/​Hunt Publishing Company.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Walker,​ I. R. 2001. Midges: Chironomidae and related Diptera. pp. 43-66, In: J. P. Smol, H. J. B. Birks, and W. M. Last (eds). Tracking Environmental Change Using Lake Sediments. Volume 4. Zoological Indicators. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181010194800
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.235 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1418/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9303/​2097152 bytes
 +Template argument size: 775/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1900/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.041/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 892 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 192.209 ​     1 -total
 + ​71.57% ​ 137.563 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​43.48% ​  ​83.568 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.72% ​  ​22.522 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​11.65% ​  ​22.394 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Diptera-stub
 +  9.15%   ​17.596 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.64%   ​12.762 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  4.83%    9.282      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.48%    8.608      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.40%    8.460      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sister-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​783467-0!canonical and timestamp 20181010194800 and revision id 22944335
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06123-ru-i-nhu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)