User Tools

Site Tools


06124-th-p-chu-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06124-th-p-chu-ng-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Belle_Isle_carillon_-_Detroit_Michigan.jpg/​220px-Belle_Isle_carillon_-_Detroit_Michigan.jpg"​ width="​220"​ height="​360"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Belle_Isle_carillon_-_Detroit_Michigan.jpg/​330px-Belle_Isle_carillon_-_Detroit_Michigan.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Belle_Isle_carillon_-_Detroit_Michigan.jpg/​440px-Belle_Isle_carillon_-_Detroit_Michigan.jpg 2x" data-file-width="​1214"​ data-file-height="​1985"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Belle_Isle_carillon_-_Detroit_Michigan.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Tháp Belle Isle</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Tháp chuông</​b>​ (còn được gọi là <​b>​lầu chuông</​b>​) là một cái tháp có treo một hoặc nhiều quả chuông. Trong truyền thống châu Âu, tháp chuông được biết đến như một bộ phận của nhà thờ, tòa nhà thị chính hay các tòa nhà công cộng.
 +</p>
  
 +<​p>​Chiếc chuông trong tháp được rung lên để báo giờ thờ phụng hoạc những dịp đặc biệt như lễ cưới, đám tang. 
 +Các tháp chuông còn có chứa một loại đàn gọi là Carillon. Loại đàn này không phổ biến lắm ở các công trình hiện đại.
 +Ở các nhà thờ lớn, người ta không sử dụng đàn Carillon, người ta thường rung chuông bằng cách kéo tay hoặc dùng mô tơ. 
 +Các quả chuông còn được rung bằng bộ nhớ hoặc con chip.
 +</​p><​p>​Vào thời trung cổ, một số thành phố thường chứa những tài liệu bí mật ở trong những tháp chuông cao và rộng. Ở Pháp và Bỉ, phần lớn các tháp chuông được nối liền với các tòa nhà lớn.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​CarillonAlteNikolaikircheFrankfurt1.jpg/​220px-CarillonAlteNikolaikircheFrankfurt1.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​CarillonAlteNikolaikircheFrankfurt1.jpg/​330px-CarillonAlteNikolaikircheFrankfurt1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​CarillonAlteNikolaikircheFrankfurt1.jpg/​440px-CarillonAlteNikolaikircheFrankfurt1.jpg 2x" data-file-width="​2816"​ data-file-height="​2112"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​CarillonAlteNikolaikircheFrankfurt1.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Đàn Carillon</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Main_bell%2C_McCartney_Library.jpg/​220px-Main_bell%2C_McCartney_Library.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Main_bell%2C_McCartney_Library.jpg/​330px-Main_bell%2C_McCartney_Library.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Main_bell%2C_McCartney_Library.jpg/​440px-Main_bell%2C_McCartney_Library.jpg 2x" data-file-width="​2816"​ data-file-height="​2112"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Main_bell,​_McCartney_Library.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Chuông của thư viên McCartney</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​Sant_Miquel_d%27Engolasters.jpg/​220px-Sant_Miquel_d%27Engolasters.jpg"​ width="​220"​ height="​293"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​Sant_Miquel_d%27Engolasters.jpg/​330px-Sant_Miquel_d%27Engolasters.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​Sant_Miquel_d%27Engolasters.jpg/​440px-Sant_Miquel_d%27Engolasters.jpg 2x" data-file-width="​768"​ data-file-height="​1024"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Sant_Miquel_d%27Engolasters.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Tháp chuông Saint Miquel</​div></​div></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Tháp chuông</​b></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​57/​Column_impost.svg/​34px-Column_impost.svg.png"​ width="​34"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​57/​Column_impost.svg/​51px-Column_impost.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​57/​Column_impost.svg/​68px-Column_impost.svg.png 2x" data-file-width="​140"​ data-file-height="​123"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết chủ đề kiến trúc  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1338
 +Cached time: 20181026012750
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.085 seconds
 +Preprocessor visited node count: 195/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6279/​2097152 bytes
 +Template argument size: 371/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 661 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​50.406 ​     1 -total
 + ​65.26% ​  ​32.895 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commons
 + ​60.71% ​  ​30.599 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​53.96% ​  ​27.199 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​29.95% ​  ​15.096 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ki&#​7871;​n_tr&​uacute;​c
 + ​27.22% ​  ​13.719 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​16.54% ​   8.337      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.42%    2.229      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​783620-0!canonical and timestamp 20181026012750 and revision id 23480565
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
06124-th-p-chu-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)