User Tools

Site Tools


06134-vera-panova-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06134-vera-panova-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Vera Fyodorovna Panova</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​Вера Фёдоровна Панова</​i>,​ sinh ngày 20 tháng 3 năm 1905 tại thành phố Rostov trên sông Đông, mất ngày 3 tháng 3 năm 1973 tại Leningrad) là một nữ nhà văn nổi tiếng Liên Xô.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Tiểu sử và sự nghiệp</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​1.1</​span>​ <span class="​toctext">​Tác phẩm</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​p>​Trước và trong chiến tranh, Vera Panova bước vào văn đàn với những ký sự và truyện ngắn. Nhưng phải đến năm 1946, khi cho xuất bản tiểu thuyết <​i>​Bạn đường</​i>,​ bà mới thực sự được dư luận văn học chú ý.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​T.C3.A1c_ph.E1.BA.A9m"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tác_phẩm">​Tác phẩm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​i>​Bạn đường</​i>​ (tiểu thuyết, 1946)</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​IMDb</​li></​ul>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181013113452
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.032 seconds
 +Real time usage: 0.045 seconds
 +Preprocessor visited node count: 137/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3707/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​33.631 ​     1 -total
 + ​87.98% ​  ​29.589 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​82.06% ​  ​27.596 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​57.69% ​  ​19.403 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​11.69% ​   3.933      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​785712-0!canonical and timestamp 20181013113452 and revision id 24204210
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
06134-vera-panova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)