User Tools

Site Tools


06147-stax-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06147-stax-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Streaming API cho XML</​b>​ (StAX) là một giao diện lập trình ứng dụng (API) để đọc và viết các tài liệu XML, có nguồn gốc từ các cộng đồng ngôn ngữ lập trình Java.
 +</​p><​p>​Theo truyền thống, XML API là một trong hai:
 +</p>
 +<​ul><​li>​dựa theo cây - toàn bộ tài liệu được đọc vào bộ nhớ như là một cấu trúc cây để truy cập ngẫu nhiên của các ứng dụng gọi điện thoại</​li>​
 +<​li>​dựa trên sự kiện - các ứng dụng đăng ký để nhận được sự kiện là các thực thể đang gặp phải trong các tài liệu nguồn.</​li></​ul><​p>​Cả hai đều có lợi thế; trước kia (ví dụ, DOM) cho phép truy cập ngẫu nhiên để tài liệu, sau này (ví dụ, SAX) sau này đòi hỏi một bộ nhớ nhỏ và thường là nhanh hơn nhiều.
 +</​p><​p>​Hai ẩn dụ truy cập có thể được coi là đối lập cực. Một cây dựa trên API cho phép truy cập, không giới hạn ngẫu nhiên và thao tác, trong khi một sự kiện dựa trên API là một 'một lần' đi qua các tài liệu nguồn.
 +</​p><​p>​Stax được thiết kế như một trung bình giữa hai đối lập. Trong ẩn dụ Stax, điểm vào chương trình là một con trỏ đại diện cho một điểm trong tài liệu. Các ứng dụng di chuyển con trỏ về phía trước - "​kéo"​ các thông tin từ phân tích cú pháp như nó cần. Điều này khác với một sự kiện dựa trên API - như SAX - mà "​đẩy"​ dữ liệu vào các ứng dụng - yêu cầu áp dụng để duy trì trạng thái giữa các sự kiện cần thiết để theo dõi các vị trí trong tài liệu.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181012115143
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.024 seconds
 +Real time usage: 0.039 seconds
 +Preprocessor visited node count: 122/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3658/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​29.768 ​     1 -total
 + ​91.43% ​  ​27.217 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​85.99% ​  ​25.597 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​66.43% ​  ​19.774 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.31%    2.474      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​785519-0!canonical and timestamp 20181012115143 and revision id 26351995
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06147-stax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)