User Tools

Site Tools


06148-b-n-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06148-b-n-ng-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bạn đường</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Nga: <​i>​Спутники</​i>​) là một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Vera Panova, ra đời năm 1946.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Cốt truyện tiểu thuyết xây dựng trên cơ sở những quan hệ, những mối va chạm, những hoạt động của các bác sĩ và nhân viên trên đoàn tàu cứu thương số 312 đang đêm ngày phục vụ tiền tuyến. Mặc dù trên tàu không xảy ra những biến cố to lớn, nhưng với hàng loạt sự việc thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhặt, tác giả đã thể hiện sâu sắc phẩm chất cao quý của những con người yêu nước, đồng thời châm biếm một cách tinh tế những kẻ dối trá, khiếp nhược và ích kỷ.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Nh.C3.A2n_v.E1.BA.ADt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhân_vật">​Nhân vật</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​p>​Ở <​i>​Bạn đường</​i>​ cũng như ở những tiểu thuyết ra đời sau đó, giới phê bình nhận thấy tính cách độc đáo trong phong cách sáng tác của Vera Panova: Sự thích thú vô hạn của nhà văn đối với những nhân vật bình dị, sự thâm nhập vào nguồn gốc quá khứ của tính cách, thủ pháp miêu tả song song nhiều cuộc đời và số phận, sự tinh tế lạ lùng của những chi tiết về tâm lý và sinh hoạt, những xung đột sắc bén trong khía cạnh đạo đức...
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181017121202
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.098 seconds
 +Preprocessor visited node count: 389/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7364/​2097152 bytes
 +Template argument size: 460/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 370/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 851 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​76.588 ​     1 -total
 + ​73.70% ​  ​56.443 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_s&​aacute;​ch
 + ​68.56% ​  ​52.509 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.12% ​  ​14.644 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​16.55% ​  ​12.677 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.03% ​   7.678      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​URS
 +  9.22%    7.062      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.75%    5.934      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  5.50%    4.209      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Li&​ecirc;​n_X&​ocirc;​
 +  4.65%    3.558      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​785713-0!canonical and timestamp 20181017121202 and revision id 24189109
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06148-b-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)