User Tools

Site Tools


06167-kh-ch-s-n-dalat-palace-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06167-kh-ch-s-n-dalat-palace-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Dalat_Palace_Hotel.jpg/​220px-Dalat_Palace_Hotel.jpg"​ width="​220"​ height="​148"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Dalat_Palace_Hotel.jpg/​330px-Dalat_Palace_Hotel.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Dalat_Palace_Hotel.jpg/​440px-Dalat_Palace_Hotel.jpg 2x" data-file-width="​3066"​ data-file-height="​2063"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Khách sạn Dalat Palace</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Langbian_Palace_1920s.jpg/​220px-Langbian_Palace_1920s.jpg"​ width="​220"​ height="​151"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Langbian_Palace_1920s.jpg/​330px-Langbian_Palace_1920s.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Langbian_Palace_1920s.jpg/​440px-Langbian_Palace_1920s.jpg 2x" data-file-width="​888"​ data-file-height="​609"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Lang-Bian Hotel Palace trong những năm 1920 - trước khi toàn quyền Đông Dương Jean Decoux, vào năm 1943, đã gỡ bỏ những mặt tiền trang trí công phu</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Khách sạn Dalat Palace</​b>​ là một khách sạn lâu đời tại thành phố Đà Lạt, Việt Nam. Trước đây khách sạn này tên là <​b>​Langbian Palace</​b>​ do người Pháp xây dựng năm 1916 hoàn thành năm 1922.<​sup id="​cite_ref-ld_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Về sau nó mang tên <​b>​Dalat Sofitel Palace</​b>​ rồi đổi thành Dalat Palace Hotel như hiện nay.
 +</​p><​p>​Khách sạn Dalat Palace là một công trình kiến trúc kiểu Pháp. Khuôn viên của khách sạn rộng đến hơn 40 nghìn mét vuông, chung quanh là vườn hoa, thảm cỏ, rừng thông.<​sup id="​cite_ref-ld_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Khách sạn có 38 phòng và 5 phòng căn hộ. Tất cả đều được trang bị thiết bị, đồ dùng sang trọngt, nhiều phòng có lò sưởi. Ngoài ra còn 2 phòng họp với sức chứa 200 người.
 +</p>
  
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​11°56′15,​3″B</​span>​ <span class="​longitude">​108°26′25,​72″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​11,​93333°B 108,​43333°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​11.93333;​ 108.43333</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181011001719
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.166 seconds
 +Preprocessor visited node count: 343/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25895/​2097152 bytes
 +Template argument size: 595/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 611/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.037/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.01 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 103.498 ​     1 -total
 + ​52.71% ​  ​54.552 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​16.15% ​  ​16.714 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Du_l&#​7883;​ch_L&​acirc;​m_&#​272;&#​7891;​ng
 + ​14.25% ​  ​14.750 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​13.53% ​  ​13.999 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​11.99% ​  ​12.409 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ki&#​7871;​n_tr&​uacute;​c_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​11.50% ​  ​11.907 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​10.24% ​  ​10.594 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.71%    7.983      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  5.16%    5.339      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​747751-0!canonical and timestamp 20181011001719 and revision id 30692413
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06167-kh-ch-s-n-dalat-palace-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)