User Tools

Site Tools


06168-coptotriche-perplexa-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06168-coptotriche-perplexa-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Coptotriche perplexa</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn2.3 EX vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Status_iucn2.3_EX_vi.svg/​220px-Status_iucn2.3_EX_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Status_iucn2.3_EX_vi.svg/​330px-Status_iucn2.3_EX_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Status_iucn2.3_EX_vi.svg/​440px-Status_iucn2.3_EX_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Tuyệt chủng<​small>​ (IUCN 2.3)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Insecta</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Lepidoptera</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Tischeriidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Coptotriche</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​C. perplexa</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Coptotriche perplexa</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Braun,​ 1972) </​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp đồng nghĩa</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<​ul><​li><​i>​Tischeria perplexa</​i>​ <​small>​Braun,​ 1972</​small></​li></​ul></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Coptotriche perplexa</​b></​i>​ (tên tiếng Anh: <​i>​Chestnut Clearwing Moth</​i>​) là một loài bướm đêm thuộc họ Tischeriidae. Đây là loài đặc hữu của Hoa Kỳ.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​World Conservation Monitoring Centre 1996. <​i>​Tischeria perplexa</​i>​. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 31 tháng 7 năm 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Lymantria_dispar_MHNT_Fronton_Male.jpg/​30px-Lymantria_dispar_MHNT_Fronton_Male.jpg"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Lymantria_dispar_MHNT_Fronton_Male.jpg/​45px-Lymantria_dispar_MHNT_Fronton_Male.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Lymantria_dispar_MHNT_Fronton_Male.jpg/​60px-Lymantria_dispar_MHNT_Fronton_Male.jpg 2x" data-file-width="​4388"​ data-file-height="​4424"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về Bộ Cánh vẩy  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181011221334
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.166 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1315/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12731/​2097152 bytes
 +Template argument size: 926/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.029/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 925 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 139.502 ​     1 -total
 + ​84.82% ​ 118.324 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​57.14% ​  ​79.713 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.20% ​  ​15.621 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lepidoptera-stub
 +  9.12%   ​12.719 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.27%   ​10.139 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  4.57%    6.382      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.34%    6.061      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  3.84%    5.353      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.99%    2.772      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​784203-0!canonical and timestamp 20181011221334 and revision id 23539233
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
06168-coptotriche-perplexa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)