User Tools

Site Tools


06174-sam-l-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06174-sam-l-n-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sam lớn</​b>​ (tên khoa học: <​i><​b>​Tachypleus gigas</​b></​i>​) là một trong bốn loài còn tồn tại của họ Limulidae. Nó được tìm thấy trong vùng nước nông trong khu vực Đông Nam Á ở độ sâu lên đến 40 m (130 ft). Nó phát triển dài đến 39 cm (15 in) và rộng 17,5 cm (6,9 in), và được bao phủ bởi một mai cứng, với một cột sống đuôi dài (đuôi).
 +</p>
  
 +<​p>​Chu kỳ cuộc sống của T. gigas là tương đối dài và liên quan đến một số lượng lớn giai đoạn ngôi sao. Trứng có đường kính khoảng 3,7 mm (0,15 in).<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Ấu trùng mới nở, được gọi là <​i>​ấu trùng bọ ba thùy</​i>,​ không có đuôi, và dài 8 mm (0,31 in).<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Con đực được cho là trải qua 12 lần lột xác trước khi thành thục giới tính, trong khi con cái phải trải qua 13 lần.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181010191258
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.211 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1524/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17534/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1136/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2501/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.6 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 182.053 ​     1 -total
 + ​59.78% ​ 108.830 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​28.39% ​  ​51.690 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​26.50% ​  ​48.236 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.01% ​  ​30.973 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​15.71% ​  ​28.601 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 +  7.32%   ​13.325 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_sinh_h&#​7885;​c
 +  6.09%   ​11.096 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.81%    8.763      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  4.02%    7.315      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​785143-0!canonical and timestamp 20181010191258 and revision id 22756612
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06174-sam-l-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)