User Tools

Site Tools


06176-talayan-maguindanao-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06176-talayan-maguindanao-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Ph_locator_maguindanao_talayan.png/​220px-Ph_locator_maguindanao_talayan.png"​ width="​220"​ height="​220"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​d/​da/​Ph_locator_maguindanao_talayan.png 1.5x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​300"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Ph_locator_maguindanao_talayan.png"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Bản đồ Maguindanao với vị trí của Talayan</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Talayan</​b>​ là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Maguindanao,​ Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 33.129 người trong 5.573 hộ. 
 +</p>
  
 +<​p>​Talayan được chia ra 29 barangay.
 +</p>
 +<table border="​0"><​tbody><​tr><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Ahan</​li>​
 +<​li>​Bagan</​li>​
 +<​li>​Boboguiron</​li>​
 +<​li>​Brar</​li>​
 +<​li>​Damablac</​li>​
 +<​li>​Fugotan</​li>​
 +<​li>​Fukol</​li>​
 +<​li>​Kalumamis</​li>​
 +<​li>​Kateman</​li>​
 +<​li>​Katibpuan</​li>​
 +<​li>​Kedati</​li>​
 +<​li>​Lanting</​li>​
 +<​li>​Linamunan</​li>​
 +<​li>​Lambayao</​li>​
 +<​li>​Macasampen</​li></​ul></​td><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Marader</​li>​
 +<​li>​Midtimbang</​li>​
 +<​li>​Muti</​li>​
 +<​li>​Muslim</​li>​
 +<​li>​Binangga North</​li>​
 +<​li>​Sampao</​li>​
 +<​li>​Binangga South</​li>​
 +<​li>​Talayan</​li>​
 +<​li>​Tamar</​li>​
 +<​li>​Tambunan I</​li>​
 +<​li>​Tambunan II</​li>​
 +<​li>​Timbaluan</​li>​
 +<​li>​Datalpandan</​li>​
 +<​li>​Tulunan</​li></​ul></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​ul><​li>​Mã địa lý chuẩn của Philipin</​li>​
 +<​li>​Thông tin điều tra dân số năm 2000 của Philipin</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Maguindanao</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Đô thị :</b> Ampatuan • Barira • Buldon • Buluan • Datu Abdullah Sangki • Datu Anggal Midtimbang • Datu Blah T. Sinsuat • Datu Hoffer Ampatuan • Datu Montawal • Datu Odin Sinsuat • Datu Paglas • Datu Piang • Datu Salibo • Datu Saudi-Ampatuan • Datu Unsay • Gen. S. K. Pendatun • Guindulungan • Kabuntalan • Mamasapano • Mangudadatu • Matanog • Northern Kabuntalan • Pagalungan • Paglat • Pandag • Parang • Rajah Buayan • Shariff Aguak • Shariff Saydona Mustapha • South Upi • Sultan Kudarat • Sultan Mastura • Sultan sa Barongis • Talayan • Talitay • Upi
 +<​hr/></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-even"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Thành phố</​b>:​ Thành phố Cotabato<​br/><​small>​
 +(Độc lập về mặt hành chính so với tỉnh, nhưng lại được xếp vào Maguindanao bởi National Statistics Office)<​br/></​small></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​6°58′B</​span>​ <span class="​longitude">​124°25′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​6,​967°B 124,​417°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​6.967;​ 124.417</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Flag_of_the_Philippines.svg/​30px-Flag_of_the_Philippines.svg.png"​ width="​30"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Flag_of_the_Philippines.svg/​45px-Flag_of_the_Philippines.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Flag_of_the_Philippines.svg/​60px-Flag_of_the_Philippines.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​450"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan Philippines ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1240
 +Cached time: 20181010235857
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.136 seconds
 +Preprocessor visited node count: 223/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15574/​2097152 bytes
 +Template argument size: 213/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.037/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.07 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​87.322 ​     1 -total
 + ​41.87% ​  ​36.561 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​34.73% ​  ​30.329 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Maguindanao
 + ​32.37% ​  ​28.270 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​19.37% ​  ​16.915 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Philippines
 + ​14.90% ​  ​13.015 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.94%    6.056      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.67%    3.205      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​355641-0!canonical and timestamp 20181010235857 and revision id 18229015
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
06176-talayan-maguindanao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)