User Tools

Site Tools


06181-branchinella-apophysata-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06181-branchinella-apophysata-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Branchinella apophysata</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn2.3 VU vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Status_iucn2.3_VU_vi.svg/​220px-Status_iucn2.3_VU_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Status_iucn2.3_VU_vi.svg/​330px-Status_iucn2.3_VU_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Status_iucn2.3_VU_vi.svg/​440px-Status_iucn2.3_VU_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Sắp nguy cấp<​small>​ (IUCN 2.3) <​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân ngành <​small>​(<​i>​subphylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Crustacea</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Branchiopoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Anostraca</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Thamnocephalidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Branchinella</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​B. apophysata</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Branchinella apophysata</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Linder,​ 1941 </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Branchinella apophysata</​b></​i>​ là một loài động vật giáp xác thuộc họ Thamnocephalidae. Đây là loài đặc hữu của Úc.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREF2012"​ class="​citation web">​Inland Water Crustacean Specialist Group (1996). “<​i>​Branchinella apophysata</​i>​”. <​i>​Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2011.2</​i>​. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABranchinella+apophysata&​amp;​rft.atitle=Branchinella+apophysata&​amp;​rft.date=8+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=S%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F+IUCN+c%C3%A1c+lo%C3%A0i+b%E1%BB%8B+%C4%91e+d%E1%BB%8Da.+Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+2011.2&​amp;​rft.pub=Li%C3%AAn+minh+B%E1%BA%A3o+t%E1%BB%93n+Thi%C3%AAn+nhi%C3%AAn+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdetails%2F3049&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Branchinella apophysata tại Wikispecies</​li>​
 +<​li>​Inland Water Crustacean Specialist Group 1996. <​i>​Branchinella apophysata</​i>​. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ​ Truy cập 9 tháng 8 năm 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Animalia_diversity.jpg/​40px-Animalia_diversity.jpg"​ width="​40"​ height="​55"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Animalia_diversity.jpg/​60px-Animalia_diversity.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Animalia_diversity.jpg/​80px-Animalia_diversity.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​1100"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết chủ đề động vật  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181021151620
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.236 seconds
 +Real time usage: 0.295 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1836/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20746/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1117/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1191/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.052/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.45 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 241.639 ​     1 -total
 + ​56.00% ​ 135.326 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​34.19% ​  ​82.624 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​24.04% ​  ​58.092 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.15% ​  ​48.682 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN2010
 + ​17.93% ​  ​43.337 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​14.63% ​  ​35.347 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.01%   ​19.356 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Animalia-stub
 +  7.07%   ​17.072 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Italictitle
 +  6.84%   ​16.536 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​784323-0!canonical and timestamp 20181021151619 and revision id 22660417
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
06181-branchinella-apophysata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)