User Tools

Site Tools


06185-procambarus-morrisi-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06185-procambarus-morrisi-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Procambarus morrisi</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn3.1 CR vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Status_iucn3.1_CR_vi.svg/​220px-Status_iucn3.1_CR_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Status_iucn3.1_CR_vi.svg/​330px-Status_iucn3.1_CR_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Status_iucn3.1_CR_vi.svg/​440px-Status_iucn3.1_CR_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Cực kỳ nguy cấp<​small>​ (IUCN 3.1)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân ngành <​small>​(<​i>​subphylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Crustacea</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Malacostraca</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Decapoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Cambaridae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Procambarus</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân chi <​small>​(<​i>​subgenus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Lonnbergius</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​P. morrisi</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Procambarus morrisi</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Hobbs &amp; Franz, 1991<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Procambarus morrisi</​b></​i>​ (the "​Putnam County cave crayfish"​) là một loài tôm sông trong họ Cambaridae. Nó là loài duy nhất được tìm thấy ở the type locality, at the Devil'​s Sink, phía tây of Interlachen,​ Putnam County, Florida,<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ và được xếp vào danh sách loài cực kỳ nguy cấp trong sách Đỏ.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Procambarus morrisi</​i>​ (TSN 650389) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​James W. Fetzner, Jr. (ngày 14 tháng 1 năm 2008). “<​i>​Procambarus</​i>​ (<​i>​Lonnbergius</​i>​) <​i>​morrisi</​i>​ Hobbs and Franz, 1991”. <​i>​Crayfish Taxon Browser</​i>​. Carnegie Museum of Natural History<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AProcambarus+morrisi&​amp;​rft.atitle=Procambarus+%28Lonnbergius%29+morrisi+Hobbs+and+Franz%2C+1991&​amp;​rft.au=James+W.+Fetzner%2C+Jr.&​amp;​rft.aulast=James+W.+Fetzner%2C+Jr.&​amp;​rft.date=28+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Crayfish+Taxon+Browser&​amp;​rft.pub=Carnegie+Museum+of+Natural+History&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fiz.carnegiemnh.org%2Fcrayfish%2FNewAstacidea%2Fspecies.asp%3Fg%3DProcambarus%26s%3Dmorrisi%26ssp%3D&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREF2010"​ class="​citation web">​K. A. Crandall &amp; J. Cordeiro (2010). “<​i>​Procambarus morrisi</​i>​”. <​i>​Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 3.1</​i>​. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 5 tháng 10 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AProcambarus+morrisi&​amp;​rft.atitle=Procambarus+morrisi&​amp;​rft.date=5+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=S%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F+IUCN+c%C3%A1c+lo%C3%A0i+b%E1%BB%8B+%C4%91e+d%E1%BB%8Da.+Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+3.1&​amp;​rft.pub=Li%C3%AAn+minh+B%E1%BA%A3o+t%E1%BB%93n+Thi%C3%AAn+nhi%C3%AAn+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdetails%2F18205&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Lobster_NSRW_rotated2.jpg/​32px-Lobster_NSRW_rotated2.jpg"​ width="​32"​ height="​22"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Lobster_NSRW_rotated2.jpg/​48px-Lobster_NSRW_rotated2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Lobster_NSRW_rotated2.jpg/​64px-Lobster_NSRW_rotated2.jpg 2x" data-file-width="​2679"​ data-file-height="​1802"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết Giáp xác mười chân  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181013055039
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.267 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1819/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22714/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1176/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2863/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.047/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.72 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 239.275 ​     1 -total
 + ​59.24% ​ 141.738 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​25.90% ​  ​61.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​23.83% ​  ​57.009 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​19.33% ​  ​46.255 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​15.30% ​  ​36.600 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.22%   ​19.668 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  7.78%   ​18.620 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN2010
 +  5.72%   ​13.677 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Decapoda-stub
 +  5.57%   ​13.320 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​784877-0!canonical and timestamp 20181013055039 and revision id 25945425
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
06185-procambarus-morrisi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)