User Tools

Site Tools


06189-maragusan-maguindanao-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06189-maragusan-maguindanao-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Ph_locator_compostela_valley_maragusan.png/​200px-Ph_locator_compostela_valley_maragusan.png"​ width="​200"​ height="​200"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​f/​f3/​Ph_locator_compostela_valley_maragusan.png 1.5x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​300"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Ph_locator_compostela_valley_maragusan.png"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Bản đồ của Compostela Valley với vị trí của Maragusan</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Maragusan</​b>​ là một đô thị hạng 3 ở tỉnh Compostela Valley, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 45.937 người trong 8.762 hộ.
 +</p>
  
 +<​p>​Maragusan được chia thành 24 barangay.
 +</p>
 +<table border="​0"><​tbody><​tr><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Bagong Silang</​li>​
 +<​li>​Mapawa</​li>​
 +<​li>​Maragusan (Pob.)</​li>​
 +<​li>​New Albay</​li>​
 +<​li>​Tupaz</​li>​
 +<​li>​Bahi</​li>​
 +<​li>​Cambagang</​li>​
 +<​li>​Coronobe</​li>​
 +<​li>​Katipunan</​li>​
 +<​li>​Lahi</​li>​
 +<​li>​Langgawisan</​li>​
 +<​li>​Mabugnao</​li></​ul></​td><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Magcagong</​li>​
 +<​li>​Mahayahay</​li>​
 +<​li>​Mauswagon</​li>​
 +<​li>​New Katipunan</​li>​
 +<​li>​New Man-ay</​li>​
 +<​li>​New Panay</​li>​
 +<​li>​Paloc</​li>​
 +<​li>​Pamintaran</​li>​
 +<​li>​Parasanon</​li>​
 +<​li>​Talian</​li>​
 +<​li>​Tandik</​li>​
 +<​li>​Tigbao</​li></​ul></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​ul><​li>​Mã địa lý chuẩn Philipin</​li>​
 +<​li>​Thông tin điều tra dân số năm 2000 của Philipin</​li></​ul><​p>​Bản mẫu:​Compostela Valley
 +</​p><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​7°30′B</​span>​ <span class="​longitude">​126°0′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​7,​5°B 126°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​7.500;​ 126.000</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1309
 +Cached time: 20181017021046
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.106 seconds
 +Preprocessor visited node count: 117/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5472/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.042/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.22 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​85.173 ​     1 -total
 + ​58.51% ​  ​49.831 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​39.78% ​  ​33.884 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​39.32% ​  ​33.488 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  1.41%    1.204      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Compostela_Valley
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​357697-0!canonical and timestamp 20181017021046 and revision id 16254250
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
06189-maragusan-maguindanao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)