User Tools

Site Tools


06190-ng-i-sao-b-t-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06190-ng-i-sao-b-t-t-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #A7DBD8; font-weight:​ bold; font-style: italic;">​Ngôi sao bất tử<​br/>​Звезда</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Tinh cầu.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​b/​bc/​Tinh_c%E1%BA%A7u.jpg"​ width="​200"​ height="​305"​ data-file-width="​200"​ data-file-height="​305"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​A7DBD8;">​Thông tin sách</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tác giả</​th><​td>​
 +Emmanuil Kazakevich</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Liên Xô" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Liên Xô</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Nga</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ sách</​th><​td>​
 +1</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Truyện vừa</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà xuất bản</​th><​td>​
 +Nhà xuất bản Cầu Vồng</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày phát hành</​th><​td>​
 +1947</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kiểu sách</​th><​td>​
 +In (bìa mềm)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Số trang</​th><​td>​
 +80 (11 chương)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Ngôi sao bất tử</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ hay <​b>​Tinh cầu</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​Звезда</​i>​) là một truyện vừa khai thác đề tài cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhà văn Emmanuil Kazakevich, ra mắt lần đầu năm 1957.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nội dung</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​1.1</​span>​ <span class="​toctext">​Nhân vật</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Vinh danh</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Chuyển thể</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​h3><​span id="​Nh.C3.A2n_v.E1.BA.ADt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhân_vật">​Nhân vật</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Trung úy Trapkin</​li>​
 +<​li>​Hiệu thính viên Katya</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Giải thưởng Stalin về văn học - nghệ thuật (1947)</​li></​ul>​
 +<​ul><​li><​i>​Tinh cầu</​i>​ (phim, 1948)</​li>​
 +<​li><​i>​Tinh cầu</​i>​ (phim, 2002)</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Văn bản tác phẩm <​b>​(tiếng Nga)</​b></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181012102843
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.099 seconds
 +Preprocessor visited node count: 395/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7797/​2097152 bytes
 +Template argument size: 493/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 351/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 861 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​72.650 ​     1 -total
 + ​70.10% ​  ​50.930 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_s&​aacute;​ch
 + ​65.09% ​  ​47.291 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.67% ​  ​16.471 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​19.63% ​  ​14.261 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.98% ​   8.706      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.27%    6.734      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​URS
 +  7.23%    5.256      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  5.38%    3.910      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Li&​ecirc;​n_X&​ocirc;​
 +  4.49%    3.261      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​785717-0!canonical and timestamp 20181012102843 and revision id 25941350
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
06190-ng-i-sao-b-t-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)