User Tools

Site Tools


06193-newtype-t-p-ch-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06193-newtype-t-p-ch-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Newtype</​b></​i><​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​ニュータイプ</​span><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji"><​span title="​Rōmaji (chữ La tinh)">​Nyūtaipu</​span></​span></​i><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span>​ là một ấn phẩm tạp chí hàng tháng nổi tiếng có xuất xứ từ Nhật Bản, đăng tải thông tin về anime và manga (và đôi khi là tokusatsu, khoa học viễn tưởng Nhật Bản và trò chơi điện tử). Nó được Kadokawa Shoten ấn hành lần đầu vào ngày 8 tháng 3 năm 1985 với số tháng 4, và phát hành đều đặn vào ngày thứ mười của mỗi tháng tại quốc gia này. Có một phiên bản viết bằng tiếng Anh gọi là <​i><​b>​Newtype USA</​b></​i>;​ và một phiên bản khác của <​i>​Newtype</​i>​ cũng được xuất bản ở Hàn Quốc. Các ấn bản spin-off của <​i>​Newtype</​i>​ cũng tồn tại ở Nhật Bản, như <​b>​Newtype Hero</​b>/<​b>​Newtype the Live</​b>​ (dành riêng cho tokusatsu) và <​i>​NewWORDS</​i>​ (hướng tới đối tượng độc giả là người đã trưởng thành), cũng như một số phiên bản phát hành hạn chế (như <​i>​CLAMP Newtype</​i>​).
 +</​p><​p>​Tên của tạp chí này bắt nguồn từ cụm "​Newtype"​ trong dòng thời gian Universal Century của sê-ri <​i>​Gundam</​i>,​ đặc biệt là <​i>​Mobile Suit Gundam</​i>​ (1979) và phần tiếp theo <​i>​Mobile Suit Zeta Gundam</​i>​ (1985). Tạp chí <​i>​Newtype</​i>​ được in lần đầu một tuần sau khi <​i>​Zeta Gundam</​i>​ bắt đầu chiếu vào ngày 2 tháng 3 năm 1985.
 +</​p><​p>​Phiên bản phát hành ở Bắc Mỹ của tạp chí này đã ngừng xuất bản sau khi số tháng 2 năm 2008 của nó ra mắt.<​sup id="​cite_ref-NTUSA_cease_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181019174216
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.245 seconds
 +Preprocessor visited node count: 812/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 27980/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1343/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2134/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.053/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.05 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 197.877 ​     1 -total
 + ​39.72% ​  ​78.606 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Magazine
 + ​36.13% ​  ​71.489 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.91% ​  ​37.424 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.09% ​  ​31.843 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​15.19% ​  ​30.054 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Official_website
 +  7.43%   ​14.694 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Kadokawa_Shoten_manga_magazines
 +  7.09%   ​14.031 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +  6.44%   ​12.743 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.06%   ​12.001 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Anime-stub
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786753-0!canonical and timestamp 20181019174216 and revision id 26422711
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06193-newtype-t-p-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)