User Tools

Site Tools


06203-chi-n-tranh-macedonia-l-n-th-nh-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06203-chi-n-tranh-macedonia-l-n-th-nh-t-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Cuộc <​b>​chiến tranh Macedonia lần thứ nhất</​b>​(214 TCN - 205 TCN) là cuộc chiến tranh của La Mã, cùng với đồng minh (sau năm 211 TCN) là liên minh Aetolia và Attalos I của Pergamon, chống lại Philippos V của Macedonia, đồng thời với cuộc chiến tranh Punic lần thứ hai (218-201 TCN) chống lại Carthage. Không có một cuộc giao tranh quyết định nào, và cuộc chiến đã kết thúc trong bế tắc.
 +</​p><​p>​Trong cuộc chiến, Macedonia đã cố gắng giành quyền kiểm soát các vùng của Illyria và Hy Lạp, nhưng không thành công. Nó thường được nghĩ rằng những cuộc giao tranh ở phía đông đã ngăn chặn Macedonia giúp đỡ vị tướng Carthage là Hannibal trong cuộc chiến với La Mã. Nền "Hòa bình của Phoenice",​ một hiệp ước được ký kết tại Phoenice, trong năm 205 TCN, đã chính thức kết thúc chiến tranh.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​Demetrios_l.C3.B4i_k.C3.A9o_chi.E1.BA.BFn_tranh_ch.E1.BB.91ng_l.E1.BA.A1i_Rome"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Demetrios_lôi_kéo_chiến_tranh_chống_lại_Rome">​Demetrios lôi kéo chiến tranh chống lại Rome</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Mối bận tâm của Roma với cuộc chiến chống lại Carthage đã tạo cơ hội cho Philippos V của Macedonia tìm cách mở rộng quyền lực của mình về phía tây. Theo sử gia Hy Lạp cổ đại Polybius, một yếu tố quan trọng trong quyết định của Philippos nhằm ​ tận dụng cơ hội này là ảnh hưởng của Demetrios của Pharos.
 +</​p><​p>​Demetrios,​ sau chiến tranh Illyria lần thứ nhất năm 229 trước Công nguyên, đã là vua cai trị của hầu hết các vùng ven biển Illyria <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Tuy nhiên, năm 219 TCN, trong chiến tranh Illyria lần thứ hai, ông đã bị đánh bại bởi người La Mã và bỏ chạy tới triều đình của Philip.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Trong khi tham gia vào một cuộc chiến tranh với người Aetolia, Philippos đã nghe được tin về chiến thắng của Hannibal trước người La Mã, tại hồ Trasimene trong tháng 6 năm 217 trước Công nguyên. Philippos ban đầu chỉ đọc các bức thư từ Demetrius. Có lẽ nhìn thấy một cơ hội để khôi phục vương quốc của mình, Demetrios ngay lập tức khuyên nhà vua trẻ nên lập lại hòa bình với người Aetolians, và chuyển sự quan tâm của ông đối với Illyria và Ý. Polybius ghi lại lời Demetrios nói:
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Hansen,​ Esther V., <​i>​The Attalids of Pergamon</​i>,​ Ithaca, New York: Cornell University Press; London: Cornell University Press Ltd (1971). ISBN 0-8014-0615-3.</​li>​
 +<​li>​Livy,​ <​i>​History of Rome</​i>,​ Rev. Canon Roberts (translator),​ Ernest Rhys (Ed.); (1905) London: J. M. Dent &amp; Sons, Ltd.</​li>​
 +<​li>​Polybius,​ <​i>​Histories</​i>,​ Evelyn S. Shuckburgh (translator);​ London, New York. Macmillan (1889); Reprint Bloomington (1962).</​li>​
 +<​li>​Walbank,​ F. W. (1940) <​i>​Philip V of Macedon</​i>​.</​li>​
 +<​li>​Wilkes,​ John, <​i>​The Illyrians</​i>,​ Blackwell Publishers (ngày 1 tháng 12 năm 1995). ISBN 0-631-19807-5.</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181011192629
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.078 seconds
 +Preprocessor visited node count: 430/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7266/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2852/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 884/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 642 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​49.499 ​     1 -total
 + ​76.61% ​  ​37.921 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_chi&#​7871;​n_tranh
 + ​18.67% ​   9.242      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.36% ​   8.097      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  6.30%    3.120      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  4.30%    2.127      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​KIA
 +  3.43%    1.700      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_left
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​785023-0!canonical and timestamp 20181011192629 and revision id 28637892
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06203-chi-n-tranh-macedonia-l-n-th-nh-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)