User Tools

Site Tools


06206-danh-s-ch-cu-c-xung-t-ch-u-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06206-danh-s-ch-cu-c-xung-t-ch-u-u-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Danh sách các cuộc xung đột ở châu Âu</​b>,​ (được sắp xếp theo <​i>​bảng chữ cái</​i>​ và <​i>​thứ tự thời gian</​i>​),​ bao gồm:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Cuộc chiến tranh giữa các quốc gia châu Âu</​li>​
 +<​li>​Nội chiến của các quốc gia châu Âu</​li>​
 +<​li>​Cuộc nổi loạn của một quốc gia Trung Mỹ nhằm tìm kiếm sự độc lập từ một quốc gia châu Âu</​li>​
 +<​li>​Cuộc chiến tranh giữa một quốc gia châu Âu và các quốc gia ngoài châu Âu diễn ra ở châu Âu</​li>​
 +<​li>​Các cuộc xung đột toàn cầu, trong đó châu Âu đóng vai trò là chiến trường</​li></​ul><​p>​Lưu ý có những định nghĩa khác nhau của châu Âu và đặc biệt có ý nghĩa tranh chấp về ranh giới phía đông và đông nam, cụ thể về cách đối xử với các nước Liên Xô cũ và các quốc gia đã tách khỏi Liên bang Nga. Danh sách này được dựa trên một định nghĩa rộng bao gồm những cái chung giữa châu Âu và Tây Nam Á.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​C.E1.BB.95_.C4.91.E1.BA.A1i"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cổ_đại">​Cổ đại</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Trung_c.E1.BB.95"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trung_cổ">​Trung cổ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​C.E1.BA.ADn_.C4.91.E1.BA.A1i"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cận_đại">​Cận đại</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​h3><​span id="​Hi.E1.BB.87n_.C4.91.E1.BA.A1i"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hiện_đại">​Hiện đại</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​1900-1945">​1900-1945</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​1945-1989">​1945-1989</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<table class="​sortable wikitable"​ style="​width:​95%;"><​tbody><​tr><​td><​b>​Bắt đầu</​b></​td>​
 +<​td><​b>​Kết thúc</​b></​td>​
 +<​td><​b>​Xung đột</​b></​td>​
 +<​td><​b>​Địa điểm</​b></​td>​
 +<​td><​b>​Số người chết</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​1945</​td>​
 +<​td>​1949</​td>​
 +<​td>​Nội chiến Hy Lạp</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Hy Lạp" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a5/​State_Flag_of_Greece_%281863-1924_and_1935-1973%29.svg/​23px-State_Flag_of_Greece_%281863-1924_and_1935-1973%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a5/​State_Flag_of_Greece_%281863-1924_and_1935-1973%29.svg/​35px-State_Flag_of_Greece_%281863-1924_and_1935-1973%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a5/​State_Flag_of_Greece_%281863-1924_and_1935-1973%29.svg/​45px-State_Flag_of_Greece_%281863-1924_and_1935-1973%29.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/></​span>​ Vương quốc Hy Lạp</​td>​
 +<td>~ 30,000
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tháng 6, 1953</​td>​
 +<​td>​Tháng 6, 1953</​td>​
 +<​td>​Nổi loạn ở Đông Đức</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Cộng hòa Dân chủ Đức"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​23px-Flag_of_East_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​35px-Flag_of_East_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​46px-Flag_of_East_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Đông Đức</​td>​
 +<​td>​55 - 125
 +</​td></​tr><​tr><​td>​28 tháng 6 năm 1956</​td>​
 +<​td>​30 tháng 6 năm 1956</​td>​
 +<​td>​Nổi loạn ở Poznań</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Ba Lan" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​23px-Flag_of_Poland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​35px-Flag_of_Poland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​46px-Flag_of_Poland.svg.png 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​400"/></​span>​ Cộng hòa Nhân dân Ba Lan</​td>​
 +<​td>​61 - 86
 +</​td></​tr><​tr><​td>​23 tháng 10 năm 1956</​td>​
 +<​td>​10 tháng 11 năm 1956</​td>​
 +<​td>​Cách mạng Hungary</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Hungary"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​23px-Flag_of_Hungary.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​35px-Flag_of_Hungary.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​46px-Flag_of_Hungary.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Hungary</​td>​
 +<td>~ 3,200
 +</​td></​tr><​tr><​td>​1959</​td>​
 +<​td>​2011</​td>​
 +<​td>​Xung đột Basque</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Tây Ban Nha" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​23px-Flag_of_Spain.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/></​span>​ Tây Ban Nha,<​span class="​flagicon"><​img alt="​Pháp"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​23px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​35px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​45px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Pháp</​td>​
 +<td>~ 1200
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tháng 1, 1968</​td>​
 +<​td>​21 tháng 8 năm 1968</​td>​
 +<​td>​Liên Xô xâm lược Tiệp Khắc</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Tiệp Khắc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc</​td>​
 +<​td>​72
 +</​td></​tr><​tr><​td>​1968</​td>​
 +<​td>​1998</​td>​
 +<​td>​Nội chiến Bắc Ai Len</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​23px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​35px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​46px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Vương quốc Anh</​td>​
 +<​td>​3,​524
 +</​td></​tr><​tr><​td>​1970</​td>​
 +<​td>​1984</​td>​
 +<​td>​Náo động ở Ý</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Ý"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​23px-Flag_of_Italy.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/></​span>​ Italy</​td>​
 +<​td>​100
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tháng 7, 1974</​td>​
 +<​td>​Tháng 8, 1974</​td>​
 +<​td>​Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược đảo Síp</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Cộng hòa Síp" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Cyprus.svg/​23px-Flag_of_Cyprus.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Cyprus.svg/​35px-Flag_of_Cyprus.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Cyprus.svg/​45px-Flag_of_Cyprus.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Cộng hòa Síp</​td>​
 +<​td>​Không rõ
 +</​td></​tr><​tr><​td>​1978</​td>​
 +<​td>​Đang diễn ra</​td>​
 +<​td>​Xung đột Đảng Lao động Thổ Nhĩ Kỳ-Kurdistan</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Thổ Nhĩ Kỳ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​23px-Flag_of_Turkey.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​35px-Flag_of_Turkey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​45px-Flag_of_Turkey.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/></​span>​ Thổ Nhĩ Kỳ</​td>​
 +<​td>​~40,​000
 +</​td></​tr><​tr><​td>​1988</​td>​
 +<​td>​1994</​td>​
 +<​td>​Chiến tranh Nagorno-Karabakh</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Armenia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Flag_of_Armenia.svg/​23px-Flag_of_Armenia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Flag_of_Armenia.svg/​35px-Flag_of_Armenia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Flag_of_Armenia.svg/​46px-Flag_of_Armenia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Armenia,<​span class="​flagicon"><​img alt="​Azerbaijan"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​Flag_of_Azerbaijan.svg/​23px-Flag_of_Azerbaijan.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​Flag_of_Azerbaijan.svg/​35px-Flag_of_Azerbaijan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​Flag_of_Azerbaijan.svg/​46px-Flag_of_Azerbaijan.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Azerbaijan,<​span class="​flagicon"><​img alt="​Cộng hòa Nagorno-Karabakh"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Flag_of_Artsakh.svg/​23px-Flag_of_Artsakh.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Flag_of_Artsakh.svg/​35px-Flag_of_Artsakh.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Flag_of_Artsakh.svg/​46px-Flag_of_Artsakh.svg.png 2x" data-file-width="​1080"​ data-file-height="​540"/></​span>​ Nagorno-Karabakh</​td>​
 +<​td>​36,​000
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h5><​span class="​mw-headline"​ id="​1989-2000">​1989-2000</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​
 +<table class="​sortable wikitable"​ style="​width:​95%;"><​tbody><​tr><​td><​b>​Bắt đầu</​b></​td>​
 +<​td><​b>​Kết thúc</​b></​td>​
 +<​td><​b>​Xung đột</​b></​td>​
 +<​td><​b>​Địa điểm</​b></​td>​
 +<​td><​b>​Số người chết</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​16 tháng 12 năm 1989</​td>​
 +<​td>​25 tháng 12 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Cách mạng Romania</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​România"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Romania.svg/​23px-Flag_of_Romania.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Romania.svg/​35px-Flag_of_Romania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Romania.svg/​45px-Flag_of_Romania.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/></​span>​ România</​td>​
 +<​td>​1.104
 +</​td></​tr><​tr><​td>​27 tháng 6 năm 1991</​td>​
 +<td>6 tháng 7 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Chiến tranh Mười Ngày</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Slovenia.svg/​23px-Flag_of_Slovenia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Slovenia.svg/​35px-Flag_of_Slovenia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Slovenia.svg/​46px-Flag_of_Slovenia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Slovenia (<span class="​flagicon"><​img alt="​Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg/​23px-Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg/​35px-Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg/​46px-Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/></​span>​ Nam Tư)</​td>​
 +<​td>​62
 +</​td></​tr><​tr><​td>​5 tháng 1 năm 1991</​td>​
 +<​td>​24 tháng 6 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Chiến tranh giành độc lập Nam Ossetia</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Nam Ossetia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_South_Ossetia.svg/​23px-Flag_of_South_Ossetia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_South_Ossetia.svg/​35px-Flag_of_South_Ossetia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_South_Ossetia.svg/​46px-Flag_of_South_Ossetia.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/></​span>​ Nam Ossetia,<​span class="​flagicon"><​img alt="​Gruzia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​23px-Flag_of_Georgia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​35px-Flag_of_Georgia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​45px-Flag_of_Georgia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Georgia</​td>​
 +<td>~ 2.800
 +</​td></​tr><​tr><​td>​1991</​td>​
 +<​td>​1993</​td>​
 +<​td>​Nội chiến Georgia</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Gruzia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​23px-Flag_of_Georgia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​35px-Flag_of_Georgia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​45px-Flag_of_Georgia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Georgia,<​span class="​flagicon"><​img alt="​Nga"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Nga,<​span class="​flagicon"><​img alt="​Abkhazia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg/​23px-Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg/​35px-Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg/​46px-Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/></​span>​ Abkhazia</​td>​
 +<​td>​Không rõ
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tháng 3, 1991</​td>​
 +<​td>​1995</​td>​
 +<​td>​Chiến tranh giành độc lập Croatia</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Croatia.svg/​23px-Flag_of_Croatia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Croatia.svg/​35px-Flag_of_Croatia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Croatia.svg/​46px-Flag_of_Croatia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Croatia (<span class="​flagicon"><​img alt="​Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg/​23px-Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg/​35px-Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg/​46px-Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/></​span>​ Nam Tư)</​td>​
 +<​td>​20.000+
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2 tháng 3 năm 1992</​td>​
 +<​td>​21 tháng 7 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Chiến tranh Transnistria</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Moldova"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Flag_of_Moldova.svg/​23px-Flag_of_Moldova.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Flag_of_Moldova.svg/​35px-Flag_of_Moldova.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Flag_of_Moldova.svg/​46px-Flag_of_Moldova.svg.png 2x" data-file-width="​1800"​ data-file-height="​900"/></​span>​ Moldova,<​span class="​flagicon"><​img alt="​Transnistria"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​Flag_of_Transnistria.svg/​23px-Flag_of_Transnistria.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​Flag_of_Transnistria.svg/​35px-Flag_of_Transnistria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​Flag_of_Transnistria.svg/​46px-Flag_of_Transnistria.svg.png 2x" data-file-width="​1400"​ data-file-height="​700"/></​span>​ Transnistria</​td>​
 +<td>~ 3.500
 +</​td></​tr><​tr><​td>​30 tháng 10 năm 1992</​td>​
 +<td>6 tháng 11 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Xung đột Ossetia-Ingush</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Nga"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Nga</​td>​
 +<td>~ 652
 +</​td></​tr><​tr><​td>​14 tháng 8 năm 1992</​td>​
 +<​td>​27 tháng 9 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Chiến tranh Abkhazia lần thứ nhất</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Gruzia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​23px-Flag_of_Georgia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​35px-Flag_of_Georgia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​45px-Flag_of_Georgia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Georgia,<​span class="​flagicon"><​img alt="​Abkhazia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg/​23px-Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg/​35px-Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg/​46px-Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/></​span>​ Abkhazia,<​span class="​flagicon"><​img alt="​Nga"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Nga</​td>​
 +<td>~ 10.000
 +</​td></​tr><​tr><​td>​1 tháng 4 năm 1992</​td>​
 +<​td>​14 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Chiến tranh Bosnia</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Bosna và Hercegovina"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg/​23px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg/​35px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg/​46px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​400"/></​span>​ Cộng hòa Bosnia và Herzegovina (<span class="​flagicon"><​img alt="​Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg/​23px-Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg/​35px-Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg/​46px-Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/></​span>​ Nam Tư)</​td>​
 +<​td>​100.000+
 +</​td></​tr><​tr><​td>​11 tháng 12 năm 1994</​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Chiến tranh Chechnya lần thứ nhất</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Chechnya"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​13/​Flag_of_the_Chechen_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Chechen_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​13/​Flag_of_the_Chechen_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Chechen_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​13/​Flag_of_the_Chechen_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Chechen_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/></​span>​ Chechnya,<​span class="​flagicon"><​img alt="​Nga"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Nga</​td>​
 +<​td>​100.000
 +</​td></​tr><​tr><​td>​1998</​td>​
 +<​td>​11 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Chiến tranh Kosovo</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Serbia và Montenegro"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​Flag_of_Serbia_and_Montenegro.svg/​23px-Flag_of_Serbia_and_Montenegro.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​Flag_of_Serbia_and_Montenegro.svg/​35px-Flag_of_Serbia_and_Montenegro.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​Flag_of_Serbia_and_Montenegro.svg/​46px-Flag_of_Serbia_and_Montenegro.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/></​span>​ Cộng hòa Liên bang Nam Tư</​td>​
 +<​td>​15.000+
 +</​td></​tr><​tr><​td>​1998</​td>​
 +<​td>​Đang diễn ra</​td>​
 +<​td>​Xung đột chống đối nền Cộng hòa</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​23px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​35px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​46px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Vương quốc Anh</​td>​
 +<​td>​Không rõ
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​26 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Chiến tranh Abkhazia lần thứ hai</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Abkhazia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg/​23px-Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg/​35px-Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg/​46px-Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/></​span>​ Abkhazia,<​span class="​flagicon"><​img alt="​Gruzia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​23px-Flag_of_Georgia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​35px-Flag_of_Georgia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​45px-Flag_of_Georgia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Georgia</​td>​
 +<​td>​352 - 1.052
 +</​td></​tr><​tr><​td>​5 tháng 8 năm 1999</​td>​
 +<​td>​28 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Chiến tranh Dagestan 1999</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Nga"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Nga</​td>​
 +<​td>​2.779
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tháng 8, 1999</​td>​
 +<​td>​Tháng 4, 2009</​td>​
 +<​td>​Chiến tranh Chechnya lần thứ hai</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Chechnya"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​13/​Flag_of_the_Chechen_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Chechen_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​13/​Flag_of_the_Chechen_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Chechen_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​13/​Flag_of_the_Chechen_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Chechen_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/></​span>​ Chechnya,<​span class="​flagicon"><​img alt="​Nga"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Nga</​td>​
 +<​td>​25.000 - 50.000
 +</​td></​tr><​tr><​td>​1999</​td>​
 +<​td>​2001</​td>​
 +<​td>​Nổi loạn tại Thung lũng Preševo</​td>​
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Serbia và Montenegro"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​Flag_of_Serbia_and_Montenegro.svg/​23px-Flag_of_Serbia_and_Montenegro.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​Flag_of_Serbia_and_Montenegro.svg/​35px-Flag_of_Serbia_and_Montenegro.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​Flag_of_Serbia_and_Montenegro.svg/​46px-Flag_of_Serbia_and_Montenegro.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/></​span>​ Cộng hòa Liên bang Nam Tư</​td>​
 +<td>~ 44
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​Th.E1.BA.BF_k.E1.BB.B7_21"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thế_kỷ_21">​Thế kỷ 21</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +<​dl><​dd/></​dl>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181011210633
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.236 seconds
 +Real time usage: 0.344 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3114/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23367/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5262/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 517 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 153.511 ​     1 -total
 + ​63.21% ​  ​97.036 ​    49 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 + ​20.20% ​  ​31.012 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Expand_list
 + ​10.96% ​  ​16.818 ​    49 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon/​core
 +  6.59%   ​10.118 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​SLO
 +  6.51%    9.989      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​TDMCA
 +  5.44%    8.345      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​DMCA
 +  4.80%    7.370      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  4.64%    7.122      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CRO
 +  4.41%    6.774      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dated_maintenance_category
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786348-0!canonical and timestamp 20181011210633 and revision id 30408126
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06206-danh-s-ch-cu-c-xung-t-ch-u-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)