User Tools

Site Tools


06208-dictenidia-bimaculata-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06208-dictenidia-bimaculata-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Dictenidia bimaculata</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Dictenidia.bimaculata.male.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Dictenidia.bimaculata.male.jpg/​280px-Dictenidia.bimaculata.male.jpg"​ width="​280"​ height="​186"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Dictenidia.bimaculata.male.jpg/​420px-Dictenidia.bimaculata.male.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Dictenidia.bimaculata.male.jpg/​560px-Dictenidia.bimaculata.male.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​426"/><​p><​i>​Dictenidia bimaculata</​i>​ male</​p></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Insecta</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Diptera</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Tipulidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Dictenidia</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​D. bimaculata</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Dictenidia bimaculata</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Linnaeus,​ 1761) </​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp đồng nghĩa</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<​ul><​li><​i>​Tipula bimaculata</​i>​ <​small>​Linnaeus,​ 1758</​small><​sup id="​cite_ref-Chandler_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li>​
 +<​li><​i>​Tipula maculata</​i></​li></​ul></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Dictenidia bimaculata</​b></​i>​ là một loài ruồi hạc phân bố ở miền Cổ bắc.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Hình ảnh</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Chú thích</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt="​Dictenidia.bimaculata.wing.detail.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Dictenidia.bimaculata.wing.detail.jpg/​120px-Dictenidia.bimaculata.wing.detail.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Dictenidia.bimaculata.wing.detail.jpg/​180px-Dictenidia.bimaculata.wing.detail.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Dictenidia.bimaculata.wing.detail.jpg/​240px-Dictenidia.bimaculata.wing.detail.jpg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​401"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt="​Dictenidia.bimaculata3.-.lindsey.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Dictenidia.bimaculata3.-.lindsey.jpg/​120px-Dictenidia.bimaculata3.-.lindsey.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Dictenidia.bimaculata3.-.lindsey.jpg/​180px-Dictenidia.bimaculata3.-.lindsey.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Dictenidia.bimaculata3.-.lindsey.jpg/​240px-Dictenidia.bimaculata3.-.lindsey.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​426"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +<​ul><​li>​Catalogue of the crane flies of the world</​li>​
 +<​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Dictenidia bimaculata tại Wikimedia Commons</​li></​ul>​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Chandler-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Chandler,​ Peter J. (1998). <​i>​Checklists of Insects of the British Isles (New Series) Part 1: Diptera</​i>​. <​i>​Handbooks for the Identification of British Insects</​i>​. New Series <​b>​12</​b>​ (1) (London: Royal Entomological Society of London). tr. page 1–234. ISBN 0-901546-82-8.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ADictenidia+bimaculata&​amp;​rft.atitle=Checklists+of+Insects+of+the+British+Isles+%28New+Series%29+Part+1%3A+Diptera&​amp;​rft.au=Chandler%2C+Peter+J.&​amp;​rft.aufirst=Peter+J.&​amp;​rft.aulast=Chandler&​amp;​rft.date=1998&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.isbn=0-901546-82-8&​amp;​rft.issue=1&​amp;​rft.jtitle=Handbooks+for+the+Identification+of+British+Insects&​amp;​rft.pages=page+1-234&​amp;​rft.place=London&​amp;​rft.pub=Royal+Entomological+Society+of+London&​amp;​rft.series=New+Series&​amp;​rft.volume=12&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span><​span class="​citation-comment"​ style="​display:​none;​ color:#​33aa33">​ Bảo trì CS1: Văn bản dư (link)</​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol><​p><​span class="​error mw-ext-cite-error"​ lang="​vi"​ dir="​ltr">​Lỗi chú thích: Thẻ <​code>&​lt;​ref&​gt;</​code>​ có tên  “COL” được định nghĩa trong <​code>&​lt;​references&​gt;</​code>​ không được đoạn văn bản trên sử dụng.</​span>​
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​55/​Tipulidae_April_2008-2.jpg/​40px-Tipulidae_April_2008-2.jpg"​ width="​40"​ height="​29"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​55/​Tipulidae_April_2008-2.jpg/​60px-Tipulidae_April_2008-2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​55/​Tipulidae_April_2008-2.jpg/​80px-Tipulidae_April_2008-2.jpg 2x" data-file-width="​2794"​ data-file-height="​2028"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết họ Ruồi hạc  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181024132357
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.244 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1360/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14491/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1343/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3467/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.44 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 211.649 ​     1 -total
 + ​55.72% ​ 117.939 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​29.02% ​  ​61.417 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​10.79% ​  ​22.839 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  9.84%   ​20.825 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.29%   ​17.537 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  7.99%   ​16.913 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tipulidae-stub
 +  6.52%   ​13.805 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.48%    7.376      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.98%    6.313      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​783473-0!canonical and timestamp 20181024132357 and revision id 25454678
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
06208-dictenidia-bimaculata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)