User Tools

Site Tools


06219-c-ng-c-v-h-nh-ng-ch-ng-bu-n-ng-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06219-c-ng-c-v-h-nh-ng-ch-ng-bu-n-ng-i-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Công ước về hành động chống buôn người</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​Convention on Action against Trafficking in Human Beings</​i>​) là một hiệp ước khu vực về nhân quyền của Ủy hội châu Âu (xem toàn văn Công ước bằng tiếng Anh ở mục tham khảo).<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Công ước này nhằm phòng chống và đấu tranh việc buôn người cho các mục đích khai thác tình dục theo cách thương mại hoặc lao động cưỡng bách để:
 +</p>
 +<​ul><​li>​bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân và nhân chứng của nạn buôn người</​li>​
 +<​li>​bảo đảm việc điều tra hiệu quả và truy tố kẻ phạm pháp, và để</​li>​
 +<​li>​thúc đẩy việc hợp tác quốc tế chống buôn người.</​li></​ul><​p>​Đặc biệt, Công ước đòi hỏi các biện pháp phối hợp của quốc gia, nâng cao nhận thức, các biện pháp để nhận dạng và hỗ trợ các nạn nhân và một "​thời gian phục hồi và suy nghĩ",​ trong thời gian này những người bị buôn bán sẽ không bị trục xuất khỏi nước đã nhận họ.
 +</​p><​p>​Công ước thiết lập một cơ chế giám sát (nhóm các chuyên gia về hành động chống buôn người) gồm từ 10 đến 15 thành viên do các bên quốc gia ký kết bầu chọn.
 +</​p><​p>​Công ước này được các nước ký kết ngày 16.5.2005, và có hiệu lực từ ngày 01.2.2008. Tới ngày 30.5.2010 đã có 27 nước châu Âu ký kết và phê chuẩn, ngoài ra còn 16 nước đã ký nhưng chưa phê chuẩn.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1294
 +Cached time: 20181018035429
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.088 seconds
 +Preprocessor visited node count: 161/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5960/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1183/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​64.063 ​     1 -total
 + ​70.75% ​  ​45.324 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​63.04% ​  ​40.385 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​29.07% ​  ​18.626 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​26.67% ​  ​17.085 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​17.26% ​  ​11.056 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​785727-0!canonical and timestamp 20181018035429 and revision id 41124477
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06219-c-ng-c-v-h-nh-ng-ch-ng-bu-n-ng-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)