User Tools

Site Tools


06220--i-n-t-ng-t-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06220--i-n-t-ng-t-a-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Điện Tông Tòa</​b>​ (hay còn gọi là <​b>​Phủ Giáo hoàng</​b>​ hay <​b>​Thánh Điện</​b>​) là nơi ở chính thức của giáo hoàng, tọa lạc tại Vatican. Điện Tông Tòa thực tế bao gồm một loạt các công trình kiến trúc, trong đó có: Căn hộ Giáo hoàng, các văn phòng của Giáo hội Công giáo Rôma, nhà nguyện, Bảo tàng Vatican và các Thư viện Vatican.
 +Công trình hoàn thành ngày 30 tháng 4 năm 1589<sup id="​cite_ref-Bellori_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +Vatican gọi tòa điện này là <​b>​Cung điện Sixtus V</b> vinh danh Giáo hoàng Sixtus V.<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ nhắc đến Điện Tông Tòa chúng ta không thể không thể không nhắc đến công báo tông tòa, trong hiến chế tín lý về hội thánh, bộ giáo luật, các tác phẩm liên quan đến truyền giáo thường xuyên nhắc đến công báo tông tòa.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt="0 Palazzo Apostolico - Piazza San Pietro (1).JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​0_Palazzo_Apostolico_-_Piazza_San_Pietro_%281%29.JPG/​220px-0_Palazzo_Apostolico_-_Piazza_San_Pietro_%281%29.JPG"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​0_Palazzo_Apostolico_-_Piazza_San_Pietro_%281%29.JPG/​330px-0_Palazzo_Apostolico_-_Piazza_San_Pietro_%281%29.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​0_Palazzo_Apostolico_-_Piazza_San_Pietro_%281%29.JPG/​440px-0_Palazzo_Apostolico_-_Piazza_San_Pietro_%281%29.JPG 2x" data-file-width="​3888"​ data-file-height="​2592"/> ​ </​div></​div>​
  
 +
 + <​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Điện Tông Tòa</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181011140609
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.175 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1180/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21868/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1033/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 953/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.052/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 144.041 ​     1 -total
 + ​87.85% ​ 126.536 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_building
 + ​78.41% ​ 112.944 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.18% ​  ​30.505 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 + ​12.44% ​  ​17.924 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.64%   ​10.999 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 +  6.46%    9.304      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Unbulleted_list
 +  5.87%    8.456      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  4.52%    6.505      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ifempty
 +  4.34%    6.245      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​505942-0!canonical and timestamp 20181011140609 and revision id 31769066
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
06220--i-n-t-ng-t-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)