User Tools

Site Tools


06222-schizophora-la-gi

Schizophora
Marsh fly01.jpg
Marsh fly (Sciomyzidae)
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Muscomorpha
Nhánh động vật (zoosectio) Schizophora
Subsections

Acalyptratae

Calyptratae

Schizophora là một nhánh ruồi chứa 78 họ. Nhánh này chia ra thành 2 phân nhánh, Acalyptratae và Calyptratae, chúng thường được gọi theo thứ tự là acalyptrate muscoidscalyptrate muscoids.

  • Tree of Life Schizophora
  • Joyce Laing on the ptilinum pdf
06222-schizophora-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)