User Tools

Site Tools


06222-schizophora-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06222-schizophora-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Schizophora</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Marsh fly01.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​62/​Marsh_fly01.jpg/​280px-Marsh_fly01.jpg"​ width="​280"​ height="​282"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​62/​Marsh_fly01.jpg 1.5x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​302"/><​div>​Marsh fly (Sciomyzidae)</​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Insecta</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Diptera</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân bộ <​small>​(<​i>​subordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Brachycera</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân thứ bộ <​small>​(<​i>​infraordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Muscomorpha</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhánh động vật <​small>​(<​i>​zoosectio</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​b>​Schizophora</​b></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Subsections</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<​p>​Acalyptratae<​br/></​p>​
 +Calyptratae</​div></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Schizophora</​b>​ là một nhánh ruồi chứa 78 họ. Nhánh này chia ra thành 2 phân nhánh, Acalyptratae và Calyptratae,​ chúng thường được gọi theo thứ tự là <​b>​acalyptrate muscoids</​b>​ và <​b>​calyptrate muscoids</​b>​.
 +</p>
  
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​24px auto;"><​img alt="​Mouche verte dos.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Mouche_verte_dos.jpg/​120px-Mouche_verte_dos.jpg"​ width="​120"​ height="​102"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Mouche_verte_dos.jpg/​180px-Mouche_verte_dos.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Mouche_verte_dos.jpg/​240px-Mouche_verte_dos.jpg 2x" data-file-width="​408"​ data-file-height="​348"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Calipter g1.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​Calipter_g1.jpg/​95px-Calipter_g1.jpg"​ width="​95"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​Calipter_g1.jpg/​143px-Calipter_g1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​Calipter_g1.jpg/​191px-Calipter_g1.jpg 2x" data-file-width="​499"​ data-file-height="​627"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​21px auto;"><​img alt="​Oscinella.sp.1.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Oscinella.sp.1.jpg/​120px-Oscinella.sp.1.jpg"​ width="​120"​ height="​108"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Oscinella.sp.1.jpg/​180px-Oscinella.sp.1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Oscinella.sp.1.jpg/​240px-Oscinella.sp.1.jpg 2x" data-file-width="​632"​ data-file-height="​571"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​34px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​34"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​51px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​68px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist"><​b>​Wikispecies</​b>​ có thông tin sinh học về <​b>​Schizophora</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​ul><​li>​Tree of Life Schizophora</​li>​
 +<​li>​Joyce Laing on the ptilinum pdf</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Chironomus_plumosus_MHNT.jpg/​40px-Chironomus_plumosus_MHNT.jpg"​ width="​40"​ height="​44"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Chironomus_plumosus_MHNT.jpg/​60px-Chironomus_plumosus_MHNT.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Chironomus_plumosus_MHNT.jpg/​80px-Chironomus_plumosus_MHNT.jpg 2x" data-file-width="​2754"​ data-file-height="​3022"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ liên quan đến thành viên của dòng côn trùng Bộ Hai cánh (ruồi thật) này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1253
 +Cached time: 20181011205207
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.210 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1374/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11374/​2097152 bytes
 +Template argument size: 922/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2133/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.039/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 997 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 184.043 ​     1 -total
 + ​74.40% ​ 136.921 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​44.76% ​  ​82.384 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​14.42% ​  ​26.546 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​10.02% ​  ​18.445 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Diptera-stub
 +  6.56%   ​12.072 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.77%   ​10.616 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +  4.97%    9.147      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  3.75%    6.905      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  3.66%    6.737      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​783474-0!canonical and timestamp 20181011205207 and revision id 20729519
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
06222-schizophora-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)