User Tools

Site Tools


06224-angela-beesley-starling-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06224-angela-beesley-starling-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Angela Starling</​b>​ (nhũ danh <​i><​b>​Beesley</​b></​i>;​ sinh ngày 03 tháng 8 năm 1977, tại Norwich, Anh)<sup id="​cite_ref-birth_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ là nhà đồng sáng lập <​b>​Wikia</​b>​ (cùng Jimmy Wales) và là phó chủ tịch của tổ chức cộng đồng <​b>​Wikia</​b><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-AT_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​. Tham gia vào Wikipedia kể từ năm 2003<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>,​ Beesley được bầu vào Hội đồng Quản trị của tổ chức phi lợi nhuận Wikimedia Foundation vào năm 2004, và tái đắc cử năm 2005<sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​. Trong thời gian này, bà đã hoạt động trong nội dung chỉnh sửa và thiết lập chính sách, chẳng hạn như chính sách bảo mật trong Foundation<​sup id="​cite_ref-Riehle_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup>​. Bà đã từ chức khỏi hội đồng quản trị vào tháng 07/​2006<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​sup id="​cite_ref-WFpressrelease_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p><​p>​Trong tháng 10/2004, Beesley thành lập một tổ chức miễn phí cho dịch vụ lưu trữ wiki được gọi là Wikia<​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup>​. Bà cũng là thành viên ban cố vấn của tổ chức phương tiện truyền thông Ourmedia<​sup id="​cite_ref-AT_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup>​. Kể từ ngày 21/02/2006, Beesley là một thành viên và cũng là chủ tịch ban cố vấn của Ủy ban Truyền thông của Quỹ Wikimedia (Wikimedia Foundation)<​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup>​. Bà đã đóng góp một chương trong cuốn sách: Công cụ làm việc của Wiki và hợp tác thông tin (Tools for Information Work and Collaboration)<​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p><​p>​Angela lớn lên tại Maidstone và Colchester, có bằng về tâm lý học<​sup id="​cite_ref-birth_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Trước khi tham gia hội đồng quản trị của Wikipedia, bà làm việc tại viện đại học Aston University và là nhà phát triển Trung tâm Đánh giá và Quỹ Nghiên cứu Giáo dục Quốc gia, trụ sở ở Berkshire<​sup id="​cite_ref-birth_2-3"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ bà còn có một khoảng khoảng thời gian làm việc tại Berlin, Đức.
 +</​p><​p>​Ngày 23/11/2008, Beesley kết hôn với nhà phát triển MediaWiki - Tim Starling<​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup>​- và hiện nay gia đình đang sống tại Central Coast-bang New South Wales, Úc<sup id="​cite_ref-residence_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Vào ngày 02/10/2010, Angela đã sinh cô con gái đầu lòng Evelyn Christine Starling.<​sup id="​cite_ref-evelyn-birth_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-residence-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​i>​End of 2009 - October</​i>​ on WikiAngela.com,​ ngày 30 tháng 12 năm 2009 by Angela Beesley</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-birth-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Wikimedia Press Information,​ August 2005” <span style="​font-size:​85%;">​(pdf)</​span>​. Wikimedia<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 22 tháng 6 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAngela+Beesley+Starling&​amp;​rft.btitle=Wikimedia+Press+Information%2C+August+2005&​amp;​rft.date=22+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Wikimedia&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Ffoundation%2Farchive%2Fe%2Fee%2F20051111022540%21Presskit.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Chalk Drop</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Wiki sites proliferate,​ but can they profit?”. International Herald Tribune<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2007</​span>​. <​q>​With financing from technology luminaries like Marc Andreessen and Mitchell Kapor, he and Angela Beesley started Wikia, which includes 1,500 separate wikis, from the Star Wars-focused Wookieepedia to user-generated pages on depression.</​q></​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAngela+Beesley+Starling&​amp;​rft.btitle=Wiki+sites+proliferate%2C+but+can+they+profit%3F&​amp;​rft.date=6+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2007&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=International+Herald+Tribune&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iht.com%2Farticles%2F2006%2F09%2F04%2Fbusiness%2Fwiki.php&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-AT-5">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Adam Turner (ngày 5 tháng 11 năm 2005). “Quest for the universal Wiki”. The Sydney Morning Herald<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2007</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAngela+Beesley+Starling&​amp;​rft.au=Adam+Turner&​amp;​rft.aulast=Adam+Turner&​amp;​rft.btitle=Quest+for+the+universal+Wiki&​amp;​rft.date=7+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2007&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=The+Sydney+Morning+Herald&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.smh.com.au%2Fnews%2Fnext%2Fquest-for-the-universal-wiki%2F2005%2F11%2F21%2F1132421577605.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Thành viên:​Angela</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Robert Levine (ngày 7 tháng 8 năm 2006). “The Many Voices of Wikipedia, Heard in One Place”. The New York Times.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAngela+Beesley+Starling&​amp;​rft.au=Robert+Levine&​amp;​rft.aulast=Robert+Levine&​amp;​rft.btitle=The+Many+Voices+of+Wikipedia%2C+Heard+in+One+Place&​amp;​rft.date=7+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2006&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=The+New+York+Times&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2006%2F08%2F07%2Ftechnology%2F07wiki.html%3Fref%3Dtechnology%26pagewanted%3Dall&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Ryan Singel (2006). “Wonderful Wiki Sidebar”. Wired News.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAngela+Beesley+Starling&​amp;​rft.au=Ryan+Singel&​amp;​rft.aulast=Ryan+Singel&​amp;​rft.btitle=Wonderful+Wiki+Sidebar&​amp;​rft.date=2006&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Wired+News&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.wired.com%2Fscience%2Fdiscoveries%2Fnews%2F2006%2F09%2F71734%3FcurrentPage%3Dall&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Riehle-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Riehle,​ Dirk. "How and Why Wikipedia Works: An Interview with Angela Beesley, Elisabeth Bauer, and Kizu Naoko",​ <​i>​www.riehle.org</​i>,​ 2006.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​David Adams (ngày 22 tháng 2 năm 2007). “Fast facts found online”. The Age.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAngela+Beesley+Starling&​amp;​rft.au=David+Adams&​amp;​rft.aulast=David+Adams&​amp;​rft.btitle=Fast+facts+found+online&​amp;​rft.date=22+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2007&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=The+Age&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.theage.com.au%2Fnews%2Fweb%2Ffast-facts-found-online%2F2007%2F02%2F21%2F1171733770530.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-WFpressrelease-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">"​Angela Beesley resigns from Wikimedia Foundation board",​ Wikimedia Foundation press release, ngày 7 tháng 7 năm 2006.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Pink,​ Daniel. “The Book Stops Here”. ​ Trong Brendan I. Koerner. <​i>​The Best of Technology Writing 2006</​i>​. University of Michigan Press. tr. 116. ISBN 0472031953.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAngela+Beesley+Starling&​amp;​rft.atitle=The+Book+Stops+Here&​amp;​rft.au=Pink%2C+Daniel&​amp;​rft.aufirst=Daniel&​amp;​rft.aulast=Pink&​amp;​rft.btitle=The+Best+of+Technology+Writing+2006&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.pages=116&​amp;​rft.pub=University+of+Michigan+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Advisory Board — Wikimedia Foundation”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2007</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAngela+Beesley+Starling&​amp;​rft.btitle=Advisory+Board%26nbsp%3B%E2%80%94+Wikimedia+Foundation&​amp;​rft.date=18+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2007&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwikimediafoundation.org%2Fwiki%2FAdvisory_Board%23Angela_Beesley&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">"<​i>​Wikis:​ Tools for Information Work and Collaboration</​i>",​ <​i>​booki.info</​i>,​ ngày 14 tháng 6 năm 2006.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Beesley Starling, Angela (ngày 1 tháng 12 năm 2008). “Married!”. <​i>​Angela and Tim</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 5 tháng 12 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAngela+Beesley+Starling&​amp;​rft.atitle=Married%21&​amp;​rft.au=Beesley+Starling%2C+Angela&​amp;​rft.aufirst=Angela&​amp;​rft.aulast=Beesley+Starling&​amp;​rft.date=5+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Angela+and+Tim&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fangtim.com%2Fmarried%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-evelyn-birth-16"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​a rel="​nofollow"​ class="​external text" href="​http://​twitter.com/​wikiangela/​status/​26169291782">​Status</​a>​ on Twitter, 2nd October 2010 by Angela Beesley (@wikiangela)</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181011110715
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.216 seconds
 +Real time usage: 0.273 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1281/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29469/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1181/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 12667/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.063/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.13 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 212.646 ​     1 -total
 + ​44.48% ​  ​94.595 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t
 + ​36.96% ​  ​78.590 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​29.39% ​  ​62.503 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​15.45% ​  ​32.863 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.17%   ​19.510 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.28%   ​15.479 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 +  6.94%   ​14.765 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikia2
 +  6.83%   ​14.534 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  6.09%   ​12.945 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​748224-0!canonical and timestamp 20181011110715 and revision id 41101818
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div><​script async src="​http://​platform.twitter.com/​widgets.js"​ charset="​utf-8"></​script>​
 +
 +</​HTML>​
06224-angela-beesley-starling-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)