User Tools

Site Tools


06225-serinus-ankoberensis-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06225-serinus-ankoberensis-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Serinus ankoberensis</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn3.1 VU vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Status_iucn3.1_VU_vi.svg/​220px-Status_iucn3.1_VU_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Status_iucn3.1_VU_vi.svg/​330px-Status_iucn3.1_VU_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Status_iucn3.1_VU_vi.svg/​440px-Status_iucn3.1_VU_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Sắp nguy cấp<​small>​ (IUCN 3.1)<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Aves</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Passeriformes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Fringillidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Serinus</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​S. ankoberensis</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Serinus ankoberensis</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Ash,​ 1979 </​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp đồng nghĩa</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<​p><​i>​Carduelis ankoberensis</​i><​br/></​p>​
 +<​i>​Crithagra ankoberensis</​i></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Serinus ankoberensis</​b></​i>​ là một loài chim thuộc họ Fringillidae. Các nghiên cứu gần đây đặt loài này vào chi <​i>​Carduelis</​i>​. Đây là loài đặt hữu Ethiopia, Chúng sinh sống ở các sườn núi đá.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREF2013"​ class="​citation web">​BirdLife International (2012). “<​i>​Serinus ankoberensis</​i>​”. <​i>​Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2013.2</​i>​. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASerinus+ankoberensis&​amp;​rft.atitle=Serinus+ankoberensis&​amp;​rft.date=26+th%C3%A1ng+11+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=S%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F+IUCN+c%C3%A1c+lo%C3%A0i+b%E1%BB%8B+%C4%91e+d%E1%BB%8Da.+Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+2013.2&​amp;​rft.pub=Li%C3%AAn+minh+B%E1%BA%A3o+t%E1%BB%93n+Thi%C3%AAn+nhi%C3%AAn+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdetails%2F22720246&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​BirdLife International 2004. Serinus ankoberensis. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ​ Downloaded on ngày 19 tháng 7 năm 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Carpodacus_mexicanus_-Madison_-Wisconsin_-USA-8-4cp.jpg/​30px-Carpodacus_mexicanus_-Madison_-Wisconsin_-USA-8-4cp.jpg"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Carpodacus_mexicanus_-Madison_-Wisconsin_-USA-8-4cp.jpg/​45px-Carpodacus_mexicanus_-Madison_-Wisconsin_-USA-8-4cp.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Carpodacus_mexicanus_-Madison_-Wisconsin_-USA-8-4cp.jpg/​60px-Carpodacus_mexicanus_-Madison_-Wisconsin_-USA-8-4cp.jpg 2x" data-file-width="​1125"​ data-file-height="​1125"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến họ Sẻ thông ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181020114433
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.188 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1607/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19374/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1069/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1171/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.47 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 161.247 ​     1 -total
 + ​60.42% ​  ​97.433 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​37.85% ​  ​61.031 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​27.83% ​  ​44.882 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​25.24% ​  ​40.705 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​20.14% ​  ​32.473 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.62% ​  ​18.741 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fringillidae-stub
 +  8.91%   ​14.369 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.82%   ​11.004 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.24%    8.447      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​783812-0!canonical and timestamp 20181020114433 and revision id 42742955
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
06225-serinus-ankoberensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)