User Tools

Site Tools


06251-ernest-roume-la-gi

Ernest Roume
Sinh Ernest Nestor Roume
Marseille
Học vấn Trường Bách khoa Paris
Nghề nghiệp Chính trị gia

Ernest Nestor Roume (sinh 12 tháng 7 năm 1858 - mất năm 1941) là một chính trị gia người Pháp, từng giữ chức Toàn quyền Tây Phi thuộc Pháp từ năm 1902 đến 1907 và Toàn quyền Đông Dương từ 1915 đến 1916.

06251-ernest-roume-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)