User Tools

Site Tools


06319-calamoecia-la-gi

Calamoecia là một chi đông vật giáp xác trong họ Centropagidae phân bố hạn chế ở Úc.[1] Nó được cho là đã tiến hóa vào lúc lục địa Úc tách ra khỏi Nam Cực.[2] 3 loài đặc hữu của Úc được xếp vào danh sách các loài dễ tổn thương trong sách Đỏ.

Chi này gồm các loài:[3]

 • Calamoecia ampulla (Searle, 1911)
 • Calamoecia attenuata (Fairbridge, 1945)
 • Calamoecia australica G. O. Sars, 1908 VU[4]
 • Calamoecia australis (Searle, 1911)
 • Calamoecia baylyi Timms, 2001
 • Calamoecia canberra Bayly, 1962
 • Calamoecia clitellata Bayly, 1962
 • Calamoecia elongata Bayly, 1979 VU[5]
 • Calamoecia gibbosa (Brehm, 1950)
 • Calamoecia halsei Bayly, 1998
 • Calamoecia longicornis (Sars G.O., 1912)
 • Calamoecia lucasi Brady, 1906
 • Calamoecia salina (Nicholls, 1944)
 • Calamoecia steeli (Henry, 1924)
 • Calamoecia tasmanica (G. W. Smith, 1909)
 • Calamoecia trifida Bayly, 1961
 • Calamoecia trilobata Halse & McRae, 2001
 • Calamoecia ultima (Brehm, 1960)
 • Calamoecia viridis (Searle, 1911)
 • Calamoecia zeidleri Bayly, 1984 VU[6]
06319-calamoecia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)