User Tools

Site Tools


06505-v-tinh-t-nhi-n-c-a-sao-di-m-v-ng-la-gi

Ảnh của Hubble về hệ thống Sao Diêm Vương

Sao Diêm Vương có 5 vệ tinh tự nhiên, lớn nhất là Charon. Các vệ tinh khác là Nix và Hydra,[1]S/2011 P 1 và S/2012 P 1.

Notes:
Satellite data from Buie & Grundy; a, i, e updated with JPL (site updated 2008 Aug 25). Pluto data from D. R. Williams (ngày 7 tháng 9 năm 2006). “Pluto Fact Sheet”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2007. .
Orbital eccentricity and inclination of Pluto and Charon are equal since they refer to the same two-body problem (the gravitational influence of the minor satellites Nix and Hydra is neglected here).
Image of Charon courtesy of Marc W. Buie/Lowell Observatory[2]
Tên (phát âm tiếng Anh) Ảnh Đường kính trung bình (km) Khối lượng (×1021 kg) Bán trục
lớn (km)
Chu kỳ quỹ đạo (ngày) Tâm sai Độ nghiêng
(so với xích đạo Sao Diêm Vương)
Ngày khám phá
Pluto
Pluto animiert.gif
2390 13.05 ± 0.07 2 035* 6.387 230 0.0022 0.001° 1930
Pluto I Charon /ˈʃærən/,[3]/ˈkɛərən/ 1207 ± 3 1.52 ± 0.06 17 536 ± 3* 6.387 230 0.0022 0.001° 1978
Pluto V Styx 10–25 ? 42,000 +/- 2000[4] 20.2 +/- 0.1[4] ~0 ? 27 2012
Pluto II Nix /ˈnɪks/ 46-137 < 0.002 48 708 24.856 ± 0.001 0.0030 0.195° 2005
Pluto IV Kerberos 13–34 ? ~59,000[5] 32.1[5] ~0[5] ? 2011
Pluto III Hydra /ˈhaɪdrə/ 61–167 < 0.002 64 749 38.206 ± 0.001 0.0051 0.212° 2005

* Khoảng cách lớn nhất giữa tâm Sao Diêm Vương và Charon là tổng của các bán trục lớn của chúng, 19,571 ± 4 km.

  • S.A. Stern, H.A. Weaver, A.J. Steffl, M.J. Mutchler, W.J. Merline, M.W. Buie, E.F. Young, L.A. Young, & J.R. Spencer (2006), Characteristics and Origin of the Quadruple System at Pluto, Nature, submitted (preprint)
  • Steffl A.J., Mutchler M.J., Weaver H.A., Stern S.A., Durda D.D., Terrell D., Merline W.J., Young L.A., Young E.F., Buie M.W., Spencer J.R. (2005), New Constraints on Additional Satellites of the Pluto System, Astronomical Journal, submitted (preprint)
  • Buie M.W., Grundy W.M., Young, E.F., Young L.A., Stern S.A. (2005), Orbits and photometry of Pluto's satellites: Charon, S/2005 P1 and S/2005 P2, submitted (preprint)
  • IAU Circular No. 8625 describing the discovery
  • IAU Circular No. 8686 which reports a much more neutral color for P2
  • IAU Circular No. 8723 announcing the names of Nix and Hydra
  • Background Information Regarding Our Two Newly Discovered Satellites of Pluto – The discoverers' website
06505-v-tinh-t-nhi-n-c-a-sao-di-m-v-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)