User Tools

Site Tools


06550-tropodiaptomus-la-gi

Tropodiaptomus là một chi copepod trong họ Diaptomidae.

Chi này gồm các loài sau, một số loài là các loài đặc hữu hạn chế và một số nằm trong sách đỏ (VU: loài dễ tổn thương; EX: tuyệt chủng; DD: thiếu dữ liệu):

 • Tropodiaptomus agegedensis (S. Wright & Tressler, 1928)
 • Tropodiaptomus asimi Dumont & Maas, 1989
 • Tropodiaptomus australis Kiefer, 1936
 • Tropodiaptomus banforanus Kiefer, 1932
 • Tropodiaptomus bhangazii Rayner, 1994
 • Tropodiaptomus borutzkyi Stepanova in Borutsky, Stepanova & Kos, 1991
 • Tropodiaptomus burundensis Dumont & Maas, 1988 VU [2] ( Burundi)
 • Tropodiaptomus capriviensis Rayner, 1994
 • Tropodiaptomus chauhani Roy, 1984
 • Tropodiaptomus ctenopus (Kiefer, 1930) EX [3] ( Madagascar)
 • Tropodiaptomus cunningtoni (G. O. Sars, 1909)
 • Tropodiaptomus czekanowskii (Grochmalicki, 1913)
 • Tropodiaptomus digitatus Dussart, 1981
 • Tropodiaptomus doriai (Richard, 1894)
 • Tropodiaptomus episcopus (Brehm, 1930)
 • Tropodiaptomus euchaetus Kiefer, 1936
 • Tropodiaptomus falcatus Kiefer, 1933 DD [4] ( Kenya)
 • Tropodiaptomus femineus (Kiefer, 1930)
 • Tropodiaptomus foresti Defaye, 2002
 • Tropodiaptomus gemini Brehm, 1951
 • Tropodiaptomus gigantoviger Brehm, 1933
 • Tropodiaptomus hebereri (Kiefer, 1930)
 • Tropodiaptomus hutchinsoni (Kiefer, 1927)
 • Tropodiaptomus imitator Brehm, 1955
 • Tropodiaptomus incognitus Dussart & Gras, 1966
 • Tropodiaptomus kieferi Marquès, 1966
 • Tropodiaptomus kilimensis (Daday, 1910) VU [5] ( Tanzania)
 • Tropodiaptomus kissi Dussart, 1978 VU [6] ( Rwanda)
 • Tropodiaptomus kraepelini (Poppe & Mrázek, 1895)
 • Tropodiaptomus lakhimpurensis Reddiah, 1964
 • Tropodiaptomus lanaonus Kiefer, 1982
 • Tropodiaptomus lateralis Kiefer, 1932
 • Tropodiaptomus laurentii Gauthier, 1951
 • Tropodiaptomus loveni (Guerne & Richard, 1890)
 • Tropodiaptomus madagascariensis (Rylov, 1918) DD [7] ( Madagascar)
 • Tropodiaptomus magnus Kiefer, 1933
 • Tropodiaptomus malaicus (Grochmalicki, 1915)
 • Tropodiaptomus monardi Kiefer, 1937
 • Tropodiaptomus mutatus Kiefer, 1936
 • Tropodiaptomus neumanni (Douwe, 1912) VU [8] ( Kenya)
 • Tropodiaptomus nielseni Brehm, 1952
 • Tropodiaptomus njinei Chiambeng & Dumont, 2002
 • Tropodiaptomus novaeguineae Brehm, 1959
 • Tropodiaptomus orientalis (Brady, 1886)
 • Tropodiaptomus oryzanus Kiefer, 1937
 • Tropodiaptomus palustris (Kiss, 1960) DD [9] ( Cộng hòa Dân chủ Congo)
 • Tropodiaptomus processifer (Kiefer, 1926)
 • Tropodiaptomus ricardoae (Harding, 1942)
 • Tropodiaptomus ruttneri (Brehm, 1923)
 • Tropodiaptomus schmeili (Kiefer, 1926)
 • Tropodiaptomus schubotzi (Douwe, 1914)
 • Tropodiaptomus signatus Kiefer, 1982
 • Tropodiaptomus simplex (G. O. Sars, 1909) VU [10] (Lake Tanganyika)
 • Tropodiaptomus spectabilis (Kiefer, 1929)
 • Tropodiaptomus stuhlmanni (Mrázek, 1895) VU [11] (Lake Victoria)
 • Tropodiaptomus symoensi Einsle, 1971
 • Tropodiaptomus turkanae Maas, Green & Dumont, 1995
 • Tropodiaptomus vandouwei (Früchtl, 1924)
 • Tropodiaptomus vicinus (Kiefer, 1930)
 • Tropodiaptomus worthingtoni (Lowndes, 1936) DD [12] ( Cộng hòa Dân chủ Congo,  Uganda)
 • Tropodiaptomus zambeziensis Rayner, 1994
06550-tropodiaptomus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)