User Tools

Site Tools


06575-fallicambarus-la-gi

Fallicambarus là một chi tôm sông trong họ Cambaridae. Chi này gồm 18 loài, 5 trong số chúng được xếp vào sách Đỏ ở mức loài bị dễ tổn thương (VU), 2 loài bị đe dọa (EN) và 1 loài cực kỳ nguy cấp (CR).[2] Chỉ có loài F. fodiens là phân bố rộng rãi, có mặt khắp Trung Hoa Kỳ, và kéo dài đến Ontario; các loài khác phân bố hạn chế o83 3 bang của Hoa Kỳ hoặc ít hơn từ Texas đến Florida.[2]

 • Fallicambarus burrisi (Fitzpatrick, 1987) VU[3] – Alabama, Mississippi
 • Fallicambarus byersi (Hobbs, 1941) – Alabama, Florida, Mississippi
 • Fallicambarus caesius Hobbs, 1975 – Arkansas
 • Fallicambarus danielae Hobbs, 1975 VU[4] – Alabama, Mississippi
 • Fallicambarus devastator Hobbs & Whiteman, 1987 – Texas
 • Fallicambarus dissitus (Penn, 1955) – Arkansas, Louisiana
 • Fallicambarus fodiens (Cottle, 1863) – Ontario, central Hoa Kỳ
 • Fallicambarus gilpini Hobbs & Robison, 1989 VU[5] – Arkansas
 • Fallicambarus gordoni (Fitzpatrick, 1987) VU[6] – Mississippi
 • Fallicambarus harpi Hobbs & Robison, 1985 EN[7] – Arkansas
 • Fallicambarus hortoni Hobbs & Fitzpatrick, 1970 EN[8] – Tennessee
 • Fallicambarus houstonensis Johnson, 2008 – Texas
 • Fallicambarus jeanae Hobbs, 1973 – Arkansas
 • Fallicambarus kountzeae Johnson, 2008 – Texas
 • Fallicambarus macneesei (Black, 1967) – Louisiana, Texas
 • Fallicambarus oryktes Penn & Marlow, 1959 – Alabama, Louisiana, Mississippi
 • Fallicambarus petilicarpus Hobbs & Robison, 1989 CR[9] – Arkansas
 • Fallicambarus strawni (Reimer, 1966) VU[10] – Arkansas
06575-fallicambarus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)