User Tools

Site Tools


06576-mexilana-saluposi-la-gi

Mexilana saluposi là một loài chân đều trong họ Cirolanidae. Loài này được Bowman miêu tả khoa học năm 1975.[3]

  1. ^ Inland Water Crustacean Specialist Group (1996) Mexilana saluposi Trong: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Ấn bản 2009.2. www.iucnredlist.org Truy cập ngày 12 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Mexilana saluposi (TSN 545435) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  3. ^ Schotte, M. (2010). Mexilana saluposi Bowman, 1975B. In: Schotte, M., Boyko, C.B, Bruce, N.L., Poore, G.C.B., Taiti, S., Wilson, G.D.F. (Eds) (2010). World Marine, Freshwater and Terrestrial Isopod Crustaceans database. Gebaseerd op informatie uit het Cơ sở dữ liệu sinh vật biển, te vinden op http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=261222
06576-mexilana-saluposi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)