User Tools

Site Tools


06732-melaleuca-armillaris-la-gi

Melaleuca armillaris là một loài thực vật bản địa Nam Úc và Victoria ở đông nam Australia. Nó có một phụ loài, Melaleuca armillaris sub. akineta, mọc ở Nam Úc. Loài cây này cao đến 5 mét. Đây là loài cây được trồng ở công viên và vườn.

Hoa của Melaleuca armillaris
06732-melaleuca-armillaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)