User Tools

Site Tools


06768-doratogonus-la-gi

Doratogonus là một chi côn trùng nhiều chân trong họ Spirostreptidae. Chúng khá lớn, chiều dài đạt 80–200 milimét (3–8 in), khá phổ biến và phân bố khắp Nam châu Phi.[1] Nhiều loài trong chi này được đưa vào sách đỏ IUCN do sự phá hủy môi trường sống.

Loài Người mô tả Năm Tên thông dụng Tình trạng IUCN Phân bố
Doratogonus annulipes Carl 1917 LC[2]  Nam Phi,  Lesotho
Doratogonus avius Hamer 2000 solitary black millipede VU[3]  Nam Phi (KwaZulu-Natal)
Doratogonus barbatus Hamer 2000 bearded black millipede VU[4]  Nam Phi (Limpopo, Mpumalanga)
Doratogonus bilobatus (Schubart) 1966 DD[5]  Nam Phi (KwaZulu-Natal, Mpumalanga)
Doratogonus castaneus (Attems) 1928 LC[6]  Nam Phi,  Swaziland
Doratogonus circulus (Attems) 1914 DD[7]  Nam Phi (Eastern Cape)
Doratogonus cristulatus (Porat) 1872 LC[8]  Nam Phi (KwaZulu-Natal)
Doratogonus falcatus (Attems) 1928 LC[9]  Nam Phi (KwaZulu-Natal)
Doratogonus flavifilis (Peters) 1855 LC[10]  Nam Phi,  Mozambique
Doratogonus furculifer (Lawrence) 1965 Badplaas black millipede EN[11]  Nam Phi (Mpumalanga)
Doratogonus herberti Hamer 2000 Herbert's black millipede VU[12]  Nam Phi (Limpopo)
Doratogonus hoffmani Hamer 2000 Hoffman's black millipede VU[13]  Nam Phi (KwaZulu-Natal)
Doratogonus infragilis Hamer 2000 strong black millipede EN[14]  Nam Phi (KwaZulu-Natal)
Doratogonus krausi (Lawrence) 1965 LC[15]  Nam Phi (Free State, KwaZulu-Natal, Mpumalanga)
Doratogonus levigatus (Attems) 1928 LC[16]  Nam Phi (Gauteng, North West)
Doratogonus liberatus Hamer 2000 DD[17]  Nam Phi (Free State)
Doratogonus major (Lawrence) 1965 major black millipede CR[18]  Nam Phi (KwaZulu-Natal)
Doratogonus meridionalis Hamer 2000 southern black millipede VU[19]  Nam Phi (KwaZulu-Natal)
Doratogonus minor Hamer 2000 minor black millipede EN[20]  Nam Phi (KwaZulu-Natal)
Doratogonus montanus Hamer 2000 LC[21]  Nam Phi (KwaZulu-Natal)
Doratogonus natalensis Hamer 2000 Natal black millipede VU[22]  Nam Phi (KwaZulu-Natal)
Doratogonus praealtus Hamer 2000 DD[23]  Nam Phi,  Swaziland
Doratogonus precarius Hamer 2000 precarious black millipede VU[24]  Nam Phi (KwaZulu-Natal, Mpumalanga)
Doratogonus rubipodus Hamer 2000 ruby-legged black millipede EN[25]  Nam Phi (KwaZulu-Natal)
Doratogonus rugifrons (Attems) 1922 LC[26]  Nam Phi,  Botswana,  Namibia,  Zimbabwe
Doratogonus septentrionalis Hamer 2000 northern black millipede EN[27]  Nam Phi (KwaZulu-Natal)
Doratogonus stephensi Hamer 2000 DD[28]  Nam Phi,  Botswana,  Zimbabwe
Doratogonus subpartitus (Karsch) 1881 DD[29]  Nam Phi (Gauteng)
Doratogonus transvaalensis (Schubart) 1966 DD[30]  Nam Phi (Limpopo)
Doratogonus xanthopus (Attems) 1928 LC[31]  Nam Phi (Eastern Cape, KwaZulu-Natal)
Doratogonus zuluensis Hamer 2000 Zululand black millipede EN[32]  Nam Phi (KwaZulu-Natal)
  • M. L. Hamer & R. H. Slotow (2000). J. Wytwer & S. I. Golovatch, biên tập. “Patterns of distribution and speciation in the genus Doratogonus (Diplopoda: Spirostreptidae)”. Fragmenta Faunistica Supplementum 43: 295–311. 
  • M. L. Hamer & R. H. Slotow (2002). “Conservation application of existing data for South African millipedes (Diplopoda)”. African Entomology 10 (1): 29–42. 


Bản mẫu:Arthropod-stub

06768-doratogonus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)