User Tools

Site Tools


06794-pelecorhynchus-la-gi

Pelecorhynchus là một chi ruồi trong họ Pelecorhynchidae. Con trưởng thành chủ yếu ăn mật hoa của hoa Leptospermum. Ấu trùng được sưu tập ở rìa đầm lầy nơi chúng ăn giun đất.[1] Chúng phân bố nhiều nhất ở Úc.

 • P. albolineatus Hardy, 1918
 • P. claripennis Ricardo, 1910
 • P. deuqueti Hardy, 1920
 • P. distinctus Taylor, 1918
 • P. eristaloides (Walker, 1848)
 • P. fascipennis Mackerras & Fuller, 1942
 • P. fergusoni Hardy, 1939
 • P. flavipennis Ferguson, 1921
 • P. fulvus Ricardo, 1910
 • P. fusconiger Walker, 1848
 • P. igniculus Hardy, 1918
 • P. interruptus Mackerras & Fuller, 1942
 • P. kippsi Mackerras & Fuller, 1942
 • P. lineatus Mackerras & Fuller, 1942
 • P. lunulatus Mackerras & Mackerras, 1953
 • P. mackerrasi Daniels, 1977
 • P. mirabilis Taylor, 1917
 • P. montanus Hardy, 1916
 • P. nebulosus Mackerras & Fuller, 1942
 • P. nero Mackerras & Fuller, 1942
 • P. niger Mackerras & Fuller, 1942
 • P. nigripennis Ricardo, 1910
 • P. occidens Hardy, 1933
 • P. olivei Hardy, 1933
 • P. personatus (Walker, 1848)
 • P. rubidus Mackerras & Fuller, 1942
 • P. simplex Mackerras & Fuller, 1942
 • P. simplissimus Mackerras & Fuller, 1942
 • P. taeniatus Mackerras & Fuller, 1942
 • P. tigris Daniels, 1977
 • P. tillyardi Taylor, 1918
06794-pelecorhynchus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)