User Tools

Site Tools


06804-tokugawa-hidetada-la-gi

Tokugawa Hidetada (徳川 秀忠 (Đức Xuyên Tú Trung)? 2 tháng 5, 1579 — 14 tháng 3 năm 1632) là chinh di đại tướng quân thứ hai của Mạc phủ Tokugawa. Ông là con trai của Tokugawa Ieyasu, vị shogun đầu tiên của mạc phủ Tokugawa.

  • Screech, Timon. (2006). Secret Memoirs of the Shoguns: Isaac Titsingh and Japan, 1779-1822. London: RoutledgeCurzon. ISBN 0-7007-1720-X
  • Titsingh, Isaac. (1822). Illustrations of Japan. London: Ackerman.
  • Titsingh, Isaac, ed. (1834). [Siyun-sai Rin-siyo/Hayashi Gahō, 1652], Nipon o daï itsi ran; ou, Annales des empereurs du Japon Paris: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland.
  • Totman, Conrad. (1967). Politics in the Tokugawa bakufu, 1600-1843. Cambridge: Harvard University Press.
06804-tokugawa-hidetada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)