User Tools

Site Tools


06865-serinus-flavigula-la-gi

Serinus flavigula) là một loài chim thuộc họ Fringillidae. Chúng chỉ được tìm thấy ở Ethiopia. Môi trường sống tự nhiên của chúng là các vùng cây bụi nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và các thảo nguyên đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Chúng bị đe dọa mất môi trường sống.

[1]

Vivero,Jose Luis.Wondafrash,Mengistu.BirdLife International (2010) Species factsheet: Serinus flavigula. Downloaded from http://www.birdlife.org on 29/11/2010. Recommended citation for factsheets for more than one species: BirdLife International (2010) IUCN Red List for birds. Downloaded from http://www.birdlife.org on 29/11/2010. [2]

06865-serinus-flavigula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)