User Tools

Site Tools


06875-euphoria-b-c-nh-c-ng-la-gi

Euphoria là một chi bọ cánh cứng Tân Thế giới trong phân họ Cetoniinae. Có khoảng 20-29 loài trong chi Euphoria ở Bắc Mỹ. Chúng hoạt động ban ngày và ăn mật hoa.

  • Dữ liệu liên quan tới Euphoria tại Wikispecies
  • Phương tiện liên quan tới Euphoria tại Wikimedia Commons
  • Bartlett, Troy, et al. BugGuide—accessed 28 tháng 5 năm 2006
  • Dillon, Elizabeth S., and Dillon, Lawrence (1961). A Manual of Common Beetles of Eastern North America. Evanston, Illinois: Row, Peterson, and Company.
  • Haarstad, John A. Insects of Cedar Creek, Minnesota—accessed 28 tháng 5 năm 2006
  • Orozco, Jesus. American Cetoniinae—accessed 8 Apr 2008
  • Smith, A. B. T. 2003. Checklist of the Scarabaeoidea of the Nearctic Realm. Version 3. Electronically published, Lincoln, Nebraska. 74 pp, available here.
06875-euphoria-b-c-nh-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)