User Tools

Site Tools


06897-th-i-bi-n-la-gi

Sái Biện (1048-1117; chữ Hán: 蔡卞) là đại thần nhà Bắc Tống trong lịch sử Trung Quốc.

Sái Biện tự là Nguyên Độ (元度), người Tiên Du, Hưng Hóa[1]. Cha ông là Sái Chuẩn, anh ông là Sái Kinh, sau này 5 lần làm thừa tướng nhà Bắc Tống.

Niên hiệu Hy Ninh thời Tống Thần Tông (1058-1078), Sái Biện cùng anh là Sái Kinh lên thi ở kinh thành Khai Phong, cả hai anh em cùng đỗ tiến sĩ[2].

Sái Biện được Thừa tướng Vương An Thạch đang thi hành "Khang Ninh biến pháp" quý mến và gả con gái cho và thăng tiến rất nhanh, lên chức Trung thư xá nhân kiêm Thị giảng. Sái Kinh cũng tỏ ra là người ủng hộ biến pháp của Vương An Thạch nên được thăng làm Thôi quan ở Thư châu[3].

Sau đó anh em Sái Biện cùng được thăng làm Trung thư xá nhân. Trong khi Sái Kinh trải qua nhiều thăng trầm trên quan trường, Sái Biện ít gặp biến động hơn. Ông chuyển sang chức vụ Đồng tri gián viện.

Năm 1086, Tống Triết Tông lên ngôi, Sái Biện được bổ nhiệm làm Lễ bộ thị lang. Năm 1094 đầu niên hiệu Thiệu Thánh, nhờ khéo ca tụng công đức của vua, Sái Biện được giao soạn quốc sử[4].

Năm 1097, Sái Biện giữ chức Thượng thư tả thừa. Ông thực thi đường lối theo học thuyết Thiệu thuật (Thuật trị nước trong niên hiệu Thiệu Thánh).

Năm 1100, Tống Huy Tông lên ngôi, quan gián nghị Trần Quan tố cáo 6 tội của Sái Biện khiến ông bị giáng chức.

Năm 1102, anh ông là Sái Kinh được thăng làm Hữu thừa tướng, Sái Biện được phục chức, về triều làm Trung thái ất cung sứ, rồi thăng chức Tri khu mật viện sứ.

Năm 1103, Sái Kinh được thăng từ Hữu thừa tướng lên Tả thừa tướng, Sái Biện làm việc dưới quyền anh, nhưng hai anh em lại có chính kiến khác nhau[4]. Nhân việc Sái Biện nghi ngờ Trương Hoài Tố mưu phản, vua Huy Tông xét thấy không đúng nên giáng chức ông làm Thị độc.

Một thời gian sau Sái Biện được điều sang làm Khai phủ nghi đồng tam tư tri sĩ.

Năm 1117, Sái Biện qua đời, thọ 60 tuổi. Trước tác ông còn để lại là Mao thi danh vật giải.

  • Chu Thiệu Hầu (2003), Tổng tập lược truyện các Tể tướng trong lịch sử Trung Quốc, tập 2, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin
  • Nhiễm Vạn Lý chủ biên (2010), Mười đại gian thần trong lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Văn học
  1. ^ Nay là huyện Tiên Du, tỉnh Phúc Kiến
  2. ^ Nhiệm Vạn Lý, sách đã dẫn, tr 307
  3. ^ Nay là An Khánh, tỉnh An Huy
  4. ^ a ă Chu Thiệu Hầu, sách đã dẫn, tập 2, tr 1111
06897-th-i-bi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)