User Tools

Site Tools


06904-hms-bellona-la-gi

Tám tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh từng được đặt cái tên HMS Bellona, được đặt theo tên vị Nữ thần Chiến tranh trong thần thoại La Mã:

  • HMS Bellona (1747) là một tàu chiến 30 khẩu pháo, nguyên là chiếc tàu lùng Bellone của Pháp bị chiếm năm 1747 và bị bán năm 1749.
  • HMS Bellona (1760) là một tàu chiến tuyến hạng ba 74 khẩu pháo hạ thủy năm 1760 và bị tháo dỡ năm 1814
  • HMS Bellona (1794) là một tàu chiến 3 khẩu pháo được mua năm 1794 và bị tháo dỡ năm 1805
  • HMS Bellona (1806) là một tàu chiến hạng sáu 28 khẩu pháo, nguyên là chiếc Bellone của Pháp bị chiếm năm 1806, đổi tên thành HMS Blanche năm 1809 và bị tháo dỡ năm 1814
  • HMS Bellona là một tàu chiến tuyến hạng ba 74 khẩu pháo hạ thủy năm 1812 như là chiếc HMS Indus, đổi tên thành HMS Bellona năm 1818 và bị tháo dỡ năm 1868.
  • HMS Bellona (1890) là một tàu tuần dương hạng ba hạ thủy năm 1890 và bị bán năm 1906
  • HMS Bellona (1909) là một tàu tuần dương tuần tiễu lớp Boadicea hạ thủy năm 1909 và bị bán năm 1921
  • HMS Bellona (63) là một tàu tuần dương hạng nhẹ lớp Dido hạ thủy năm 1942, cho Hải quân Hoàng gia New Zealand mượn từ năm 1948 đến năm 1956, và bị tháo dỡ năm 1959
  • Colledge, J. J.; Warlow, Ben (1969). Ships of the Royal Navy: the complete record of all fighting ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham. ISBN 978-1-86176-281-8. OCLC 67375475. 
06904-hms-bellona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)