User Tools

Site Tools


06909-neodiaptomus-la-gi

Neodiaptomus là một loài giáp xác trong họ Diaptomidae. Chi này có các loài sau,[1] trong đó có 4 loài được vào nhóm dễ tổn thương trong sách đỏ IUCN (đánh dấu "VU"):

 • Neodiaptomus curvispinosus Dang & Ho, 2001
 • Neodiaptomus intermedius Flössner, 1984 VU (Ấn Độ)[2]
 • Neodiaptomus laii Kiefer, 1974 VU (Malaysia)[3]
 • Neodiaptomus lindbergi Brehm, 1951
 • Neodiaptomus lymphatus (Brehm, 1933) VU (Indonesia)[4]
 • Neodiaptomus madrasensis Roy, 1999
 • Neodiaptomus meggitti Kiefer, 1932
 • Neodiaptomus physalipus Kiefer, 1935 VU (Ấn Độ)[5]
 • Neodiaptomus schmackeri (Poppe & Richard, 1892)
 • Neodiaptomus siamensis Proongkiat & Sanoamuang, 2008
 • Neodiaptomus songkhramensis Sanoamuang & Athibai, 2002
 • Neodiaptomus vietnamensis Dang & Ho, 1998[cần dẫn nguồn]
 • Neodiaptomus yangtsekiangensis Mashiko, 1951
06909-neodiaptomus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)